Γνωμοδότηση ΝΣΚ 224-2001

nsk

Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αρμόδια όργανα για την κήρυξη απαλλοτρίωσης για ίδρυση επαρχιακών βιομηχανιών. Οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων για την ίδρυση ή επέκταση επαρχιακών βιομηχανιών που προβλέπονται από το άρθρο 10 του ΝΔ 2176/1952 κηρύσσονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΝΔ 797/1971, από δε της 6-5-2001, ημερομηνίας εφαρμογής του νέου Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (άρθρο δεύτερο Ν 2882/2001) με απόφαση του Γενικού … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 209-2001

nsk

Παραχωρητήρια. Ανάκληση. Εκμίσθωση τμήματος παραχωρηθέντος ακινήτου σε τρίτους. Η μίσθωση καταστημάτων και οικοπεδικού τμήματος από τον σύλλογο ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου δεν αποτελούν αλλαγή του σκοπού του ανωτέρω σωματείου ως φιλανθρωπικού ούτε επιδίωξη σκοπού παράνομου ή ανήθικου ή αντίθετου προς την δημόσια τάξη και δεν συντρέχει λόγος ανάκλησης του παραχωρητηρίου με το οποίο παραχωρήθηκε στο σωματείο οικοπεδική έκταση για την κατασκευή Ραδιοφωνικού Σταθμού … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 208-2001

nsk

Ακίνητα. Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Επίταξη. Κτηματογράφηση. Η επιτροπή προεκτίμησης ζημιών λόγω επίταξης προεκτιμά την ζημία που προκαλείται από την στέρηση της χρήσης των επιταχθέντων ακινήτων ή από την καταστροφή των επικειμένων. Ο κτηματογράφος μηχανικός που διενεργεί την κτηματογράφηση κατ άρθρο 24 ΝΔ 797/71, πρέπει να αναγράφει στα στοιχεία της κτηματογράφησης τόσο τα επικείμενα που αναφέρονται στα κτηματολογικά στοιχεία κήρυξης της απαλλοτρίωσης όσο και αυτά που αναφέρονται στο πρακτικό … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 171-2001

nsk

Δάση. Κατεδάφιση αυθαιρέτων. Αναδρομική ή μη επιβολή διοικητικής κύρωσης. Είναι νόμιμη η επιβολή της ειδικής αποζημίωσης του άρθρου 45 του Ν 2145/93 μόνο για χρονικό διάστημα μετά την ισχύ του επί κηρυχθεισών προ της ισχύος του κατεδαφίσεων με βάση το Ν 1892/90, ο οποίος δεν προέβλεπε την κύρωση αυτή. Η Διοίκηση δεν υποχρεούται να διαγράψει τα καταλογισθέντα, με σχετικά πρωτόκολλα, ποσά, εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί με δικαστικές αποφάσεις. Γνωμ. ΝΣΚ 171-2001 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 168-2001

nsk

Δημόσια κτήματα. Εκποίηση. Καταβολή τιμήματος. Μη έκδοση παραχωρητηρίου. Αρμοδιότητα. Παραγραφή αξιώσεως. Τα εν προκειμένω δικαιώματα του Δημοσίου εκ της επελθούσης παραγραφής αποτελεσματικώς αποκρούονται εκ του άρθρου 281 ΑΚ, κατά τα προεκτεθέντα ώστε ζήτημα διασφαλίσεως αυτών, δια προσφυγής εις τα Δικαστήρια δεν τίθεται και δεν ενδείκνυται, θα πρέπει δε η Διοίκησις να τερματίση την από μακρού χρόνου υφισταμένην εκκρεμότητα και να προχωρήση στην έκδοσιν του σχετικού πωλητηρίου. Αρμοδία υπηρεσία … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 142-2001

nsk

Λατομεία. Ενδικοφανής προσφυγή συνεταιρισμού. Εξέταση. Δικαίωμα ακροάσεως. Χορήγηση συναίνεσης διενέργειας ερευνητικών εργασιών. Η εμπροθέσμως ασκηθείσα ενώπιον του Υπουργού προσφυγή κατά της απορριπτικής πράξης του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας επί αιτήσεων χορήγησης συναίνεσης διενέργειας ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση υπάρξεως μαρμάρων σε δημόσιο λατομικό χώρο, αποτελεί την προβλεπόμενη από το άρθρο 22 παρ.1 Ν 669/77 ενδικοφανή προσφυγή και συνεπώς ο Υπουργός όφειλε να την εξετάσει, η δε … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 87-2001

nsk

Δημόσια κτήματα. Εκποίηση, λόγω προσκυρώσεως, μη αρτίου και μη οικοδομήσιμου οικοπέδου του Δημοσίου. Η εκποίηση του δημοσίου κτήματος πρέπει να γίνει προς όλους τους κυρίους ή συγκυρίους των διηρημένων ή αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών, οι οποίες έχουν συσταθεί στο οριζόμενο στην πράξη προσκυρώσεως όμορο οικόπεδο, ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ενιαίου οικοπέδου, που αναλογεί σε κάθε διηρημένη ή ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία. Δηλαδή, δεν ασκούν επιρροή οι σχετικές … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 46-2001

nsk

Ανταλλάξιμα. Απόδοση ακινήτων στους κατοίκους του Νυμφαίου Φλώρινας. Προϋποθέσεις. το άρθρο 2 Ν 930/1943 πρέπει να υφίστανται κατά τον χρόνο ισχύος της πιο πάνω διάταξης. Νομιμοποιούνται να ζητήσουν την διαγραφή των ανωτέρω ακινήτων από το Κτηματολόγιο της ΥΔΑΜΚ, οι ειδικοί διάδοχοι, οι κληρονόμοι κατοίκου του Νυμφαίου Φλώρινας και οι αγοραστές, που προσυμφώνησαν την αγορά τέτοιου ακινήτου. (πλειοψ.) Γνωμ. ΝΣΚ 46-2001 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 43-2001

nsk

ΝΠΔΔ. Παραχώρηση άνευ ανταλλάγματος έκτασης του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών. Δεν είναι επιτρεπτή από τις ισχύουσες διατάξεις η παραχώρηση άνευ ανταλλάγματος της έκτασης, που περιγράφεται στο ιστορικό και ανήκει στο Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών στην Ακαδημία Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης ή στον Δήμο Αλεξανδρούπολης ή στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης - Εβρου για την δημιουργία πολιτιστικού κέντρου πολλαπλών χρήσεων κλπ πολύ περισσότερο δε και από το … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 42-2001

nsk

Παραχωρητήρια. Διόρθωση. Η υπ αρ. 411 εγκύκλιος (υπ.αρ. Δ5/14871/1964 έγγραφο) του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας/Γεν. Δ/νσεως Κοιν.Πρόνοιας/ Δ/νσεως Δ5 δεν εφαρμόζεται στους κατόπιν συμβολαιογραφικής πράξεως ιδιοκτήτες ακινήτων παραχωρηθέντων σε πρόσφυγες, υπό την έννοια ότι οι ιδιοκτήτες αυτοί δεν μπορούν να ζητήσουν την απευθείας επ ονόματί τους διόρθωση του παραχωρητηρίου, λόγω σφάλματος της Διοικήσεως να μην αναγράψει στο εκδοθέν παραχωρητήριο τα λόγω τροποποιήσεως του οικείου ρυμοτομικού … [Read more...]