Γνωμοδότηση ΝΣΚ 87-2013

nsk

Δασικές εκτάσεις – Περί της ανακλήσεως ή μη πράξεων χαρακτηρισμού του άρθρου 14 του ν.998/1979. Η Διοίκηση έχει τη διακριτική ευχέρεια, με ειδικώς αιτιολογημένη κρίση της και σταθμίζοντας κατά περίπτωση τη διαμόρφωση της πραγματικής και νομικής καταστάσεως στην περιοχή, να προβεί στην ανάκληση των μεταγενέστερων παρανόμων πράξεων χαρακτηρισμού του άρθρου 14 του ν. 998/1979, ακόμη και μετά την παρέλευση του ευλόγου χρόνου, εφόσον συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος. (ομοφ.) Γνωμ. ΝΣΚ … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 261-2013

nsk

Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια – Καταβολή διαφοράς επιχορήγησης κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 20 παρ.21 του ν. 4146/2013. Μετά την αντικατάσταση της διάταξης της περίπτωσης β, της παραγράφου 1 του άρθρου 241 του ν. 4072/2012 (Α΄86), με την διάταξη της παραγράφου 21 του άρθρου 20 του ν. 4146/2013 (Α΄90), σε περίπτωση που η αρμόδια Υπηρεσία προχωρήσει σε ικανοποίηση αιτημάτων επενδυτών και καταβολής διαφοράς επιχορήγησης, δεν απαιτείται δήλωση παραίτησης αυτών … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 250-2013

nsk

Καταβολή ρυμοτομικής αποζημίωσης στους φερόμενους ως ιδιοκτήτες, για ακίνητο που χαρακτηρίσθηκε ως χώρος πρασίνου, με το ν. 3207/2003 – Υπόχρεος φορέας καταβολής. Η δια τυπικού νόμου έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου στον υπερτοπικό πόλο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας (Ο.Α.Κ.Α.) του Δήμου Αμαρουσίου, για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης Ολυμπιακής προετοιμασίας, με δέσμευση ακινήτου, ως χώρου πρασίνου, δεν συνιστά, κατά τις διατάξεις του άρθρου 294 του Κ.Β.Π.Ν., περίπτωση επίσπευσης … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 205-2013

nsk

Επιτρεπόμενες χρήσεις σε περιοχές, που σύμφωνα με το Γ.Π.Σ. έχει ορισθεί η χρήση της αμιγούς κατοικίας. Επιτρεπόμενες χρήσεις σε περιοχές, που σύμφωνα με το Γ.Π.Σ. έχει ορισθεί η χρήση της αμιγούς κατοικίας. Δεν είναι επιτρεπτή η χρήση οικήματος στο οποίο ασκείται η δραστηριότητα εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων, που προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 2734/1999, στις περιοχές που σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις, έχει ορισθεί η χρήση της αμιγούς κατοικίας. (ομοφ.) Γνωμ. ΝΣΚ 205-2013 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 197-2013

nsk

Ανταλλάξιμα ακίνητα - Εφαρμογή αναλογική ή μη της νομοθεσίας για το δικαίωμα επιφάνειας στα δημόσια κτήματα. Στα ανταλλάξιμα ακίνητα δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις των άρθρων 18 έως 26 του ν. 3986/2011, με τις οποίες συστήνεται το εμπράγματο δικαίωμα της επιφάνειας στα δημόσια κτήματα, γιατί με τις διατάξεις αυτές επιδιώκεται η εξυπηρέτηση αλλοτρίων σκοπών σε σχέση με τους επιδιωκόμενους από τη νομοθεσία περί ανταλλαξίμων ακινήτων, η οποία είναι ειδική για τα ακίνητα αυτά. … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 193-2013

nsk

Μίσθωση δημοσίου κτήματος – Μίσθωση παρά μη κυρίου – Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής – Εκτέλεση. Η Κτηματική Υπηρεσία Χαλκιδικής δύναται νομίμως να προβεί σε εκτέλεση του υπ’ ααριθμ. 758/20-3-2007 πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής – κατ’ άρθρο 919 παρ.2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας – δεδομένου ότι η προεκτεθείσα μισθώτρια εταιρεία καταλαμβάνεται από τα υποκειμενικά όρια εκτελεστότητας του ανωτέρω πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, απορρέοντα από την ανωτέρω δικονομική διάταξη. Γνωμ. ΝΣΚ … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 187-2013

nsk

Δημόσια κτήματα – Εκποίηση – Ακυρότητα παραχωρητηρίου. Η πραγματοποιηθείσα με το υπ’ αριθ. 29565/27-10-1930 πωλητήριο της Διοίκησης Δημοσίων Κτημάτων αγοραπωλησία έχει διαλυθεί αυτοδικαίως, δυνάμει της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 75 του π.δ/τος της 11/12-11-1929 «Περί Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων», λόγω μη καταβολής ουδεμίας εκ των δόσεων του υπολοίπου τιμήματος. (ομοφ.) Γνωμ. ΝΣΚ 187-2013 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 178-2013

nsk

Επιστρεπτέα αποζημίωση σε περίπτωση ανάκλησης συντελεσμένης απαλλοτρίωσης – Χρόνος υπολογισμού αυτής και νομικό καθεστώς με βάση το οποίο γίνεται ο υπολογισμός. Ο υπολογισμός της επιστρεπτέας αποζημίωσης, σε περίπτωση ανάκλησης της απαλλοτρίωσης προς συμμόρφωση σε ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι το ισχύον κατά το χρόνο της ακυρωθείσας ρητής ή σιωπηρής απόρριψης από τη Διοίκηση του αιτήματος του ενδιαφερομένου για ακύρωση της συντελεσμένης απαλλοτρίωσης και όχι του χρόνου … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 153-2013

nsk

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (Μ.ΥΗ.Ε.) σε αναδασωτέες εκτάσεις. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε αναδασωτέες εκτάσεις, ενώ, αντιθέτως, επιτρέπεται η εγκατάσταση Μ.ΥΗ.Ε. σε αυτές (εκτός από εκείνες τις αναδασωτέες εκτάσεις, που πριν από την καταστροφή τους ήταν καταγεγραμμένες με προεδρικά διατάγματα ως αισθητικά δάση ή Εθνικοί Δρυμοί). (πλειοψ.) Γνωμ. ΝΣΚ 153-2013 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 103-2013

nsk

Πληθυσμιακό κριτήριο ίδρυσης φαρμακείων. Ο πληθυσμός της τελευταίας απογραφής που λαμβάνεται υπ’ όψιν κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του Ν.3918/2011, άρθρο 36 παρ.3, όπως ισχύει μετά το Ν.3984/2011, άρθρο 70 παρ.1, είναι ο μόνιμος πληθυσμός των απογραφικών στοιχείων της τελευταίας απογραφής. (πλειοψ.) Γνωμ. ΝΣΚ 103-2013 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 97-2013

nsk

Αποχαρακτηρισμός ρεμάτων. Σε περίπτωση χειμάρρων-ρεμάτων, που έχουν οριοθετηθεί κατά την προβλεπομένη τυπική διαδικασία, αρμόδιο όργανο για τον αποχαρακτηρισμό τους είναι το όργανο, το οποίο επικύρωσε την οριοθέτησή τους (με την επιφύλαξη της σχετικής αρμοδιότητας του Προέδρου της Δημοκρατίας, εφ’ όσον πρόκειται για ειδικές περιπτώσεις, π.χ. εκτάσεις ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους κ.λπ.), θα ακολουθηθεί δε η αυτή διαδικασία, άλλως, εάν, δηλαδή, δεν έχουν οριοθετηθεί με τυπική διαδικασία, αρμόδιο … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 86-2013

nsk

Περί εφαρμογής ή μη των άρθρων 35 και 72 του ν.998/1979, επί εκποιήσεως ιδιωτικού δάσους δια δημοσίου πλειοδοτικού διαγωνισμού. Η εκποίηση με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό ιδιωτικού δάσους ή ιδιωτικής δασικής εκτάσεως, που ανήκει στην περιουσία εταιρείας, η οποία έχει τεθεί υπό την ειδική εκκαθάριση των άρθρων 9 του ν. 1386/1983, 46 και 46α του ν. 1892/1990, έχει το χαρακτήρα δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού, επί του οποίου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 35 και 72 του ν. … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 77-2013

nsk

Δυνατότητα ή μη σύναψης εμπορικής μίσθωσης εκμετάλλευσης ξενοδοχειακής επιχείρησης και συγκεκριμένα του ξενοδοχείου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ» στη Θεσσαλονίκη, με εκμισθωτή το Ν.Π.Δ.Δ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και χρόνο διάρκειας της μίσθωσης που να υπερβαίνει τα δώδεκα (12) έτη. Είναι δυνατόν, κατά την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 5 παρ.2 του Π.Δ. 34/1995, να συναφθεί εμπορική μίσθωση εκμετάλλευσης ξενοδοχειακής επιχείρησης και συγκεκριμένα του ξενοδοχείου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ» στη Θεσσαλονίκη, με εκμισθωτή το … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 50-2013

nsk

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013 – Άξονας 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» - Δυνατότητα ή μη αντικατάστασης συγκεκριμένου δημόσιου έργου, που περιλαμβάνεται στo τοπικό πρόγραμμα της «Ομάδας Τοπικής Δράσης Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ» και επελέγη μετά από δημόσιο διαγωνισμό, με άλλο έργο. Η αντικατάσταση του επιλεγέντος ονοματισμένου και ώριμου δημόσιου έργου του ΕΠΑΛ- Άξονα 4.1.2.3. «Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών» που αφορά στην «Ανάπλαση της Α΄ εισόδου του παραδοσιακού οικισμού … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 34-2013

nsk

Απαλλοτριώσεις – Ειδική διαδικασία Μεταλλευτικού Κώδικα – Τρόπος καταγραφής των δένδρων στους κτηματολογικούς πίνακες – Αρμοδιότητα Επιθεωρητή Μεταλλείων για τον έλεγχο και τη διόρθωσή τους. Κατά το στάδιο πριν την κήρυξη των απαλλοτριώσεων κατά την ειδική διαδικασία του Μεταλλευτικού Κώδικα, στο πλαίσιο της κατ’ άρθρον 133 παρ. 3 Μ.Κ. ασκουμένης αρμοδιότητας του Επιθεωρητή Μεταλλείων για τον έλεγχο και τη διόρθωση του κτηματολογικού πίνακα, δεν εμπίπτει ο τρόπος καταγραφής των δένδρων (ανά … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 24-2013

nsk

Δυνατότητα και έκταση αναδρομικής αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών ακινήτων. α) Η Διοίκηση δύναται να εκδώσει νέες πράξεις αναπροσαρμογής των τιμών ακινήτων και να προσδώσει σε αυτές αναδρομική ισχύ μόνον καθόσον αφορά τις ακυρωθείσες, για τυπικούς λόγους, με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας πράξεις της, απαλλαγμένες από τις πλημμέλειες των ακυρωθεισών, εκφέροντας προς τούτο νέα αιτιολογημένη κρίση, η δε ισχύς των νέων πράξεων μπορεί να αναδράμει στον χρόνο ενάρξεως ισχύος κάθε … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 23-2013

nsk

Άσκηση ή μη των αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων από ανώνυμη εταιρεία – Νομική μορφή εταιρείας – Κατάργηση ή μη συναφούς συνδέσμου διαχείρισης απορριμάτων. α) Συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 4071/2012 και επομένως, η ανώνυμη εταιρεία «Α…. Α.Ε.», στην οποία συμμετέχουν οι Δήμοι της περιοχής, μπορεί με την ίδια νομική μορφή να συνεχίσει να ασκεί τις αρμοδιότητες του Περιφερειακού Φορέα … [Read more...]