Γνωμοδότηση ΝΣΚ 103-2013

 

nskΠληθυσμιακό κριτήριο ίδρυσης φαρμακείων.

Ο πληθυσμός της τελευταίας απογραφής που λαμβάνεται υπ’ όψιν κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του Ν.3918/2011, άρθρο 36 παρ.3, όπως ισχύει μετά το Ν.3984/2011, άρθρο 70 παρ.1, είναι ο μόνιμος πληθυσμός των απογραφικών στοιχείων της τελευταίας απογραφής. (πλειοψ.)

Γνωμ. ΝΣΚ 103-2013

Speak Your Mind