Γνωμοδότηση ΝΣΚ 104-2012

 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Κατάληψη ακινήτων προ της συντελέσεως. Διαδικασίες άρθρου 7Α του Ν 2882/2001 και άρθρου δέκατου Ν 1955/1991. Επίταξη ακινήτων.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 104-2008

Speak Your Mind