Γνωμοδότηση ΝΣΚ 121-2008

 

Δικαίωμα μεταστέγασης ευκτήριου οίκου σε περιοχή όπου η επιτρεπόμενη χρήση είναι μόνο αυτή της κατοικίας.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 121-2008

Speak Your Mind