Γνωμοδότηση ΝΣΚ 135-2010

 

nsk Χορήγηση ή μη από το Δημόσιο αντιγράφων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υπέβαλε εταιρεία σε ανταγωνίστρια αυτής, κατόπιν αιτήσεως – Προστασία πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε νόμιμα κατοχυρωμένα δικαιώματα – Έννοια «απορρήτου». Δεδομένου ότι εκ μέρους της εταιρείας «…ΑΕ» προβάλλεται εντελώς αορίστως ότι αυτή έχει δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, και μάλιστα χωρίς καθόλου να εξειδικεύεται σε τι ακριβώς συνίσταται το δικαίωμα αυτό, η διοίκηση οφείλει να επιτρέψει στην εταιρεία «…ΕΠΕ» την πρόσβαση στα αιτηθέντα έγγραφα και την χορήγηση αντιγράφου των αιτηθησών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, εκτός εάν η εταιρεία «…ΑΕ» προβάλλει με ορισμένο και προσήκοντα τρόπο και αποδείξει στη Διοίκηση ότι στην προκειμένη περίπτωση παραβλάπτεται απόρρητο, το οποίο προβλέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις, οπότε, οφείλει με απόφασή της, ειδικώς αιτιολογημένη, να αρνηθεί τη χορήγηση αντιγράφων των αιτηθεισών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και ειδικότερα του τμήματος εκείνου των ως άνω μελετών στο οποίο ο συντάκτης τους προβάλλει και αποδεικνύει ότι έχει νόμιμα κατοχυρωμένα δικαιώματα και συνεπώς ότι παραβλάπτεται το απόρρητο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Γνωμ. ΝΣΚ 135-2010

Speak Your Mind