Γνωμοδότηση ΝΣΚ 168-2001

 

nskΔημόσια κτήματα. Εκποίηση. Καταβολή τιμήματος. Μη έκδοση παραχωρητηρίου. Αρμοδιότητα. Παραγραφή αξιώσεως. Τα εν προκειμένω δικαιώματα του Δημοσίου εκ της επελθούσης παραγραφής αποτελεσματικώς αποκρούονται εκ του άρθρου 281 ΑΚ, κατά τα προεκτεθέντα ώστε ζήτημα διασφαλίσεως αυτών, δια προσφυγής εις τα Δικαστήρια δεν τίθεται και δεν ενδείκνυται, θα πρέπει δε η Διοίκησις να τερματίση την από μακρού χρόνου υφισταμένην εκκρεμότητα και να προχωρήση στην έκδοσιν του σχετικού πωλητηρίου. Αρμοδία υπηρεσία προς έκδοσιν του εν προκειμένω πωλητηρίου-παραχωρητηρίου είναι η κατά τόπον Κτηματική Υπηρεσία (Θεσ/κης) εν όψει ιδία των διατάξεων του άρθρου 9 του ΠΔ 551/88 κατ εφαρμογήν της διατάξεως της παρ.2 άρθρου 22 του Ν 973/79 ίδετε εμμ.πρακτικ.Ολ.ΝΣΚ 3344/1992.

Γνωμ. ΝΣΚ 168-2001

Speak Your Mind