Γνωμοδότηση ΝΣΚ 337-2012

 

nskΣυνέπειες από την τυχόν εκμίσθωση ή περαιτέρω παραχώρηση σε τρίτο δημοσίου ακινήτου, παραχωρηθέντος κατά κυριότητα στον συνεταιρισμό Π.Ε. «Κ………», έναντι τιμήματος.

Η τυχόν εκμίσθωση ή η περαιτέρω παραχώρηση σε τρίτο του παραχωρηθέντος σε συνεταιρισμό, βάσει της διάταξης της παρ.8 του άρθρου 35 του Ν. 1473/1984, δημοσίου ακινήτου θα συνιστά παράβαση όρου της σχετικής απόφασης παραχώρησης και θα συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκληση της παραχώρησης και την επάνοδο της κυριότητας του ακινήτου στο Δημόσιο, χωρίς υποχρέωση του Δημοσίου να επιστρέψει στον συνεταιρισμό το καταβληθέν από αυτόν τίμημα. (ομοφ.)

Γνωμ. ΝΣΚ 337-2012

Speak Your Mind