Γνωμοδότηση ΝΣΚ 34-2013

 

nskΑπαλλοτριώσεις – Ειδική διαδικασία Μεταλλευτικού Κώδικα – Τρόπος καταγραφής των δένδρων στους κτηματολογικούς πίνακες – Αρμοδιότητα Επιθεωρητή Μεταλλείων για τον έλεγχο και τη διόρθωσή τους.

Κατά το στάδιο πριν την κήρυξη των απαλλοτριώσεων κατά την ειδική διαδικασία του Μεταλλευτικού Κώδικα, στο πλαίσιο της κατ’ άρθρον 133 παρ. 3 Μ.Κ. ασκουμένης αρμοδιότητας του Επιθεωρητή Μεταλλείων για τον έλεγχο και τη διόρθωση του κτηματολογικού πίνακα, δεν εμπίπτει ο τρόπος καταγραφής των δένδρων (ανά στρέμμα φυτείας ή αριθμητικά κατ’ είδος), ανεξαρτήτως του ουσιαστικού ζητήματος αν ο τρόπος αυτός καταγραφής συνιστά κύριο προσδιοριστικό στοιχείο των υφιστάμενων επί των προς απαλλοτρίωση αγροτικών ακινήτων καλλιεργειών, σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 2 Μ.Κ., εν αμφισβητήσει του οποίου, η επίλυσή του καταλείπεται στη διοικητική διαδικασία του άρθρου 16 παρ. 1-4 ΚΑΑΑ και εν τέλει σ’ αυτήν του δικαστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης και της αναγνώρισης των δικαιούχων της απαλλοτρίωσης κατά τις διατάξεις του ΚΑΑΑ, χωρίς σε κάθε περίπτωση να θίγεται εκ του λόγου τούτου το κύρος της απαλλοτρίωσης. (ομοφ.)

Γνωμ. ΝΣΚ 34-2013

Speak Your Mind