Γνωμοδότηση ΝΣΚ 346-2005

 

nskΔυνατότητα ή μη νομιμοποιήσεως αυθαιρέτων κατασκευών, που έγιναν εντός αρχαιολογικών χώρων.

Κατάτμηση γηπέδου σε μικρότερα γήπεδα άνω των 4.000 τ.μ. εκάστου, προ της ισχύος του Ν 3212/2003 και μεταγενέστερη σύσταση πραγματικής δουλείας μεταξύ του πωλητού που παρακράτησε στην κυριότητά του εδαφική λωρίδα άνω των 4.000 τ.μ. και των αγοραστών των επί μέρους κατατμηθέντων γηπέδων, από μόνη της δεν παραβιάζει το άρθρο 20 ΝΔ 17.7/16.8.1923, πλην εναπόκειται στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., μετά γνώμη του ΚΣΧΟΠ, να κρίνει αν, με βάση τα πραγματικά περιστατικά, υποκρύπτεται ή όχι απαγορευμένη έμμεση δημιουργία κοινόχρηστων χώρων.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 346-2005

Speak Your Mind