Γνωμοδότηση ΝΣΚ 359-2012

 

nskΔήμοι – Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Πολεοδομικών Εφαρμογών – Δικαιώματα Δήμων και Πράσινου Ταμείου επί κρατήσεως ΚΗ΄ Ψηφίσματος και επί προστίμων ανεγέρσεως και διατηρήσεως αυθαιρέτων.

Δικαιούχοι των ποσοστών επί των προστίμων, που επιβάλλονται για παραβάσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας και της κρατήσεως του ΚΗ΄ Ψηφίσματος της 23/23 Φεβρουαρίου 1947 είναι οι δήμοι στο όνομα και στη περιφέρεια των οποίων ασκείται η σχετική αρμοδιότητα και όχι οι δήμοι οι οποίοι παρέχουν διοικητική/ τεχνική υποστήριξη στα πλαίσια ασκήσεως των αρμοδιοτήτων αυτών. Μετά την μεταβίβαση πολεοδομικών αρμοδιοτήτων στους δήμους κατά τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010, όλοι οι δήμοι της χώρας δικαιούνται ποσοστό 40% επί της κρατήσεως του ΚΗ΄ Ψηφίσματος (του υπολοίπου 60% αποδιδόμενου στο Πράσινο Ταμείο) και το 100% των προστίμων, που προβλέπονται από το άρθρο 12 παρ. 6 του Ν. 1647/1986. Οι νέοι δήμοι είναι δικαιούχοι και του επιπλέον ποσοστού 35% της ανωτέρω κρατήσεως του ΚΗ΄ Ψηφίσματος, που καταβάλλεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 1337/1983, αλλά μόνον για την εδαφική περιφέρεια του παλαιού δήμου ή κοινότητας, στον οποίο, μετά την έναρξη της ισχύος των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3044/2002, μεταβιβάσθηκαν από Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση πολεοδομικές αρμοδιότητες εγκρίσεως και τροποποιήσεως πολεοδομικής μελέτης ή πολεοδομικού σχεδίου με απόφαση του Νομαρχιακού τους Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 2218/1994 και μόνο στο μέτρο που αυτές ασκούνται νομίμως, δηλαδή αφορούν όλως εντοπισμένες τροποποιήσεις της πολεοδομικής μελέτης ή του πολεοδομικού σχεδίου. Για τα λοιπά δικαιώματα, πρόστιμα, κρατήσεις κλπ, που συνδέονται με την άσκηση των μεταβιβασθεισών ως άνω αρμοδιοτήτων οι δήμοι είναι δικαιούχοι αυτών κατά το μέτρο και το ποσοστό, που προβλέπονταν από την κείμενη νομοθεσία για τους φορείς από τους οποίους αφαιρέθηκαν οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες για να μεταβιβασθούν στους δήμους. Από την έναρξη της ισχύος του Ν. 3843/2010, επί επιβολής προστίμων ανεγέρσεως και διατηρήσεως αυθαιρέτων, που υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 5 παρ. 1 του νόμου αυτού, ισχύει η κατανομή τους σε ποσοστό 60 % υπέρ του Πράσινου Ταμείου και 40 % για τους υπόλοιπους δικαιούμενους φορείς. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής αποφάσεως, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 4014/2011, στα επιβαλλόμενα μετά την 21-9-2011 πρόστιμα ανεγέρσεως και διατηρήσεως αυθαιρέτων το υπέρ του Πράσινου Ταμείου ποσοστό επί των προστίμων αυτών προσδιορίζεται: α) για τις περιπτώσεις αυθαιρέτων που υπάγονται στο άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 3843/2010 από την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 8 του νόμου αυτού, δηλαδή το αποδιδόμενο στο Πράσινο Ταμείο ποσοστό ανέρχεται σε 60% επί του ποσού των προστίμων και β) για τις λοιπές περιπτώσεις αυθαιρέτων από την κείμενη, μέχρι την έναρξη της ισχύος του Ν. 4014/2011, γενική ή ειδική νομοθεσία που καθορίζει το αποδιδόμενο στο ΕΤΕΡΠΣ (Πράσινο Ταμείο) ποσοστό επί των προστίμων αυτών. Μετά την έκδοση της ανωτέρω κοινής υπουργικής αποφάσεως το αποδιδόμενο στο Πράσινο Ταμείο ποσοστό των ανωτέρω προστίμων είναι: α) επί αυθαιρέτων, που περιλαμβάνονται στους Ν. 3843/2010 (άρθρα 5 και 8) και 4014/2011 (άρθρα 24 και 27 παρ.1, όπως το άρθρο αυτό συμπληρώθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 49 του Ν. 4031/2011) εκείνο, που θα καθορίζεται από την απόφαση αυτή και β) επί αυθαιρέτων, που δεν καλύπτονται από τις ανωτέρω διατάξεις των άρθρων 5 παρ. και 8 του Ν. 3843/2010, 24 παρ.1 και 27 του 4014/2011 και 49 παρ. 16 του Ν. 4031/2011, εκείνο που καθορίζεται από την κείμενη επί των περιπτώσεων αυτών νομοθεσία. (ομοφ.)

Γνωμ. ΝΣΚ 359-2012

Speak Your Mind