Γνωμοδότηση ΝΣΚ 460-2007

 

Υποχρέωση ή μη ονομαστικοποίησης του συνόλου των μετοχών των ημεδαπών ανωνύμων εταιριών που έχουν επενδεδυμένα τα κεφάλαιά τους σε αστικά ακίνητα σε ποσοστό 60% – Κατάργηση σχετικών διατάξεων, κατ’ εφαρμογή της παρ.11 του άρθρου 6 του Ν 3296/2004.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 460-2007

Speak Your Mind