Γνωμοδότηση ΝΣΚ 471-2008

 

Διάκριση μεταξύ οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 471-2008

Speak Your Mind