Γνωμοδότηση ΝΣΚ 50-2013

 

nskEπιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013 – Άξονας 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» – Δυνατότητα ή μη αντικατάστασης συγκεκριμένου δημόσιου έργου, που περιλαμβάνεται στo τοπικό πρόγραμμα της «Ομάδας Τοπικής Δράσης Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ» και επελέγη μετά από δημόσιο διαγωνισμό, με άλλο έργο.

Η αντικατάσταση του επιλεγέντος ονοματισμένου και ώριμου δημόσιου έργου του ΕΠΑΛ- Άξονα 4.1.2.3. «Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών» που αφορά στην «Ανάπλαση της Α΄ εισόδου του παραδοσιακού οικισμού της Σκύρου μέσω δημιουργίας καλντεριμιού», με άλλο έργο, του Άξονα 4.1.2.2. «Μονάδα απασχόλησης βρεφών-νηπίων στον οικισμό Μώλου του Δήμου Σκύρου» που δεν αναφέρεται ονομαστικά και κατά προτεραιότητα στο τοπικό αναπτυξιακό πρόγραμμα που έχει υποβληθεί από την ΟΤΔ για την ένταξή του στον Άξονα Προτεραιότητας 4, δεν αποτελεί ονοματισμένο έργο κατά το ΕΠΑΛ, δεν τέθηκε στην κρίση της διαγωνιστικής διαδικασίας και δεν αποτελεί συνέχεια, συμπλήρωση ή συναφή πράξη με το εγκριθέν έργο της δημιουργίας παραδοσιακού καλντεριμιού, δεν επιτρέπεται, διότι το ισχύον κοινοτικό και εθνικό νομικό πλαίσιο προβλέπει ως προϋπόθεση επιλεξιμότητας έργων του Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ και συνακόλουθα χρηματοδότησης, την αναφορά του συγκεκριμένου ώριμου έργου στο Τοπικό Πρόγραμμα στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης της ΟΤΔ το οποίο αξιολογήθηκε μέσα από διαγωνιστική διαδικασία με τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της δημοσιότητας, που εγκρίθηκε και επικυρώθηκε από την αρμόδια αρχή. (ομοφ.)

Γνωμ. ΝΣΚ 50-2013

Speak Your Mind