Γνωμοδότηση ΝΣΚ 537-2005

 

nskΈννοια «αγροτικών εκμεταλλεύσεων» για την καταβολή επιχορήγησης σ’ αυτές κατ’ άρθρο 36 του Ν 2459/1997.

Στον όρο «αγροτικές εκμεταλλεύσεις», ο οποίος αναφέρεται στην κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 36 του Ν 2459/1997 εκδοθείσα υπ’ αριθ. 18171/Β.1027/16.5.2005 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., για τις ανάγκες εφαρμογής των διατάξεών τους, περιλαμβάνονται οι οικονομικά οργανωμένες γεωργικές και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις είτε ανήκουν σε ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα είτε σε νομικό πρόσωπο, των οποίων τα ζημιωθέντα περιουσιακά στοιχεία είναι εξ αυτών που περιγράφονται στην εν λόγω απόφαση και όχι οι ιδιώτες αγρότες και κτηνοτρόφοι ως προς τις ζημιωθείσες γεωργικές τους καλλιέργειες και ως προς τα εκτρεφόμενα απ’ αυτούς και πληγέντα από τη θεομηνία ζώα.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 537-2005

Speak Your Mind