Γνωμοδότηση ΝΣΚ 632-2012

 

nskΕπιχορήγηση βάσει του ν. 3299/2004 για επένδυση επιχειρήσεως προεγκατεστημένης σε βιομηχανικό πάρκο.

Η επιχείρηση, που υλοποιούσε επενδυτικό σχέδιο βάσει των διατάξεων του ν. 3299/2004 και ήταν προεγκατεστημένη σε βιομηχανικό πάρκο του ν. 2545/1997, δικαιούται αυξημένο ποσοστό (10%) επιχορηγήσεως, λόγω της εγκαταστάσεώς της σε αυτό το πάρκο και τούτο διότι η έγκριση του καθορισμού του πάρκου έλαβε χώρα πριν τη δημοσίευση της αποφάσεως πιστοποιήσεως της ολοκληρώσεως της επενδύσεως στην ΕτΚ, επιπλέον δε, η Διοίκηση, ενόψει του ότι προηγούμενη απόφαση καθορισμού του βιομηχανικού πάρκου είχε ανακληθεί αυτοδικαίως, δεσμεύτηκε στη σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης στον ως άνω αναπτυξιακό νόμο, με ρητό όρο ότι θα χορηγήσει το ως άνω ποσοστό σε περίπτωση νέας εγκρίσεως καθορισμού του βιομηχανικού πάρκου, ο οποίος και πληρώθηκε. (πλειοψ.)

Γνωμ. ΝΣΚ 632-2012

Speak Your Mind