Γνωμοδότηση ΝΣΚ 669-2004

 

nskΑπαγόρευση χορήγησης άδειας εργασίας σε καταδικασθέντες για ποινικά αδικήματα.

α) Η απαγόρευση χορήγησης άδειας εργασίας ως προσωπικό ασφαλείας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στους καταδικασθέντες για ποινικά αδικήματα που αφορούν τα ναρκωτικά κατ’ άρθρο 3 του Ν 2518/1997, ισχύει και στην περίπτωση κατά την οποία, ο αιτών την άδεια έχει καταδικασθεί σε ποινή φυλάκισης μέχρι ενός έτους, για ποινικό αδίκημα που αφορά τα ναρκωτικά, από τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 12 του Ν 1729/1987, με αμετάκλητη απόφαση, η οποία, κατ’ εφαρμογή της παρ.2 του ως άνω άρθρου δεν είναι καταχωρημένη στο αντίγραφο ποινικού μητρώου του.
β) Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας εργασίας κατ’ άρθρο 3 του Ν 2518/1997 σε άτομο που έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης άνω των έξι μηνών για οφειλές προς το Ι.Κ.Α., και το σχετικό κώλυμα παραμένει ενεργό καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που έχει αναβληθεί η εκτέλεση της καταγνωσθείσας ποινής, κατ’ άρθρο 25 παρ.5 του Ν 1882/1990, παύει δε να ισχύει σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης.

Γνωμ. ΝΣΚ 669-2004

Speak Your Mind