Γνωμοδότηση ΝΣΚ 67-2004

 

Λιμνοθάλασσες. Ιδιοκτησία επί λιμνοθαλασσών. Κατάκλυση από ύδατα. Αλιευτικός Κώδικας. Εκμετάλλευση ιχθυοτρόφων υδάτων. Μίσθωση της λιμνοθάλασσας «Κόκκαλα Πηγών» Δήμου Κεραμωτής Ν.Α. Καβάλας.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 67-2004

Speak Your Mind