Γνωμοδότηση ΝΣΚ 87-2013

 

nskΔασικές εκτάσεις – Περί της ανακλήσεως ή μη πράξεων χαρακτηρισμού του άρθρου 14 του ν.998/1979. Η Διοίκηση έχει τη διακριτική ευχέρεια, με ειδικώς αιτιολογημένη κρίση της και σταθμίζοντας κατά περίπτωση τη διαμόρφωση της πραγματικής και νομικής καταστάσεως στην περιοχή, να προβεί στην ανάκληση των μεταγενέστερων παρανόμων πράξεων χαρακτηρισμού του άρθρου 14 του ν. 998/1979, ακόμη και μετά την παρέλευση του ευλόγου χρόνου, εφόσον συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος. (ομοφ.)

Γνωμ. ΝΣΚ 87-2013

 

Speak Your Mind