Γνωμοδότηση ΝΣΚ 97-2013

 

nskΑποχαρακτηρισμός ρεμάτων. Σε περίπτωση χειμάρρων-ρεμάτων, που έχουν οριοθετηθεί κατά την προβλεπομένη τυπική διαδικασία, αρμόδιο όργανο για τον αποχαρακτηρισμό τους είναι το όργανο, το οποίο επικύρωσε την οριοθέτησή τους (με την επιφύλαξη της σχετικής αρμοδιότητας του Προέδρου της Δημοκρατίας, εφ’ όσον πρόκειται για ειδικές περιπτώσεις, π.χ. εκτάσεις ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους κ.λπ.), θα ακολουθηθεί δε η αυτή διαδικασία, άλλως, εάν, δηλαδή, δεν έχουν οριοθετηθεί με τυπική διαδικασία, αρμόδιο όργανο για τον αποχαρακτηρισμό είναι ο Προϊστάμενος της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας, στην περίπτωση δε αυτή, αρμόδια Υπηρεσία για να πιστοποιήσει, εάν τα τμήματα αυτά του χειμάρρου-ρέματος έχουν χάσει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους, είναι η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία. Αποχαρακτηρίζονται μόνον τα ρέματα, τα οποία έχουν καταστεί ανενεργά από φυσικά αίτια και όχι από αυθαίρετες ή μη επεμβάσεις (π.χ. κατασκευές). (ομοφ.)

Γνωμ. ΝΣΚ 97-2013

Speak Your Mind