Εγκατάσταση βουστασίου στην περιοχή της λίμνης Αλατζάκιολα, Νέστου Νομού Καβάλας

 

Πολίτες από την περιοχή της Χρυσούπολης Καβάλας, κατέθεσαν αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη με την οποία διαμαρτύρονταν για την εγκατάσταση βουστασίων δίπλα στη λίμνη «Αλατζάγκιολα» της Χρυσούπολης Καβάλας. Με την αναφορά ζητούσαν αφενός να ελεγχθεί η νομιμότητα των ενεργειών της διοίκησης σχετικά με την έκδοση των αδειών εγκατάστασης και αφετέρου να διαπιστωθεί εάν έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, επεσήμαναν την έλλειψη των μηχανισμών περιβαλλοντικής πληροφόρησης και παρακολούθησης που επιτάσσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και την συνακόλουθη απουσία τεκμηριωμένων στοιχείων και δεδομένων σχετικών με την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος.
Ο ΣτΠ , ασκώντας τη διαμεσολαβητική του αποστολή, ήλθε σε επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με σκοπό τη διαπίστωση της κακοδιοίκησης, την αναζήτηση άμεσων λύσεων και τη συναγωγή πρακτικών συμπερασμάτων σχετικά με τα ανωτέρω ζητήματα νομιμότητας. Παρά το γεγονός ότι πρότεινε την καθυστέρηση της έκδοσης των αδειών εγκατάστασης έως ότου διευκρινισθούν τα ζητήματα νομιμότητα, οι προτάσεις του δεν έγιναν αποδεκτές με αποτέλεσμα να εκδοθούν οι άδειες.
Ο ΣτΠ , μετά από τη νομική και ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η έκδοση των άδειών αποτελεί πράξη κακοδιοίκησης. Κατέγραψε μάλιστα σωρεία παραλείψεων οι οποίες δεν αποτελούν εσφαλμένες υπηρεσιακές εκτιμήσεις, αλλά μη σύννομες ενέργειες των υπηρεσιών.

Πόρισμα 4792-2000

Speak Your Mind