Ενίσχυση επιχειρήσεων μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών

 

investΓια υλοποίηση επενδύσεων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής

Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος.

Από το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έχει ανακοινωθεί προδημοσίευση και αναμένεται η προκήρυξη δράσης για την ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης – τουρισμού – εμπορίου – υπηρεσιών, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων με σκοπό την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Η θεματική ενότητα «Τουρισμός» αφορά την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας τουριστικών επιχειρήσεων. Ανάμεσα στις επιλέξιμες ενέργειες που χρηματοδοτεί η δράση είναι και η προβολή και η προώθηση.
Σύμφωνα με την προδημοσίευση, στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Επιπλέον, με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση διασφαλίζεται η διατήρηση αλλά και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις.
Η δράση αφορά στις 12 περιφέρειες της χώρας. Δεν αφορά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Θεματικές ενότητες
Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
1. Θεματική ενότητα «Μεταποίηση»: Αφορά την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών επιχειρήσεων.
2. Θεματική ενότητα «Τουρισμός»: Αφορά την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας τουριστικών επιχειρήσεων.
3. Θεματική ενότητα «Εμπόριο»: Αφορά την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων σε δυναμικούς στοχευμένους κλάδους του τριτογενούς τομέα.
4. Θεματική ενότητα «Υπηρεσίες»: Αφορά την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων σε δυναμικούς στοχευμένους κλάδους του τριτογενούς τομέα.
Η πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων και ο τομέας της αλιείας εξαιρούνται και δεν ενισχύονται από τη δράση αυτή. Λεπτομέρειες για τις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης, θα ορίζονται στην ΚΥΑ προκήρυξης.

Ποιες ενισχύονται
Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου, ενισχύονται υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:
Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
Νέες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν έχουν μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της επενδυτικής τους πρότασης δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
Υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την παραλαβή του επενδυτικού τους σχεδίου.
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Oι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων είναι:
να είναι εγκατεστημένοι ή να προτίθενται να εγκατασταθούν, ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις με το πλήρες αντικείμενό τους, στην ελληνική επικράτεια,
να μην είναι προβληματική επιχείρηση,
να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή ΕΠΕ ή μονοπρόσωπης ΕΠΕ ή Α.Ε.,
να τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ,
να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.
lllllΓια τις υφιστάμενες ΜΜΕ επιχειρήσεις ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυμαίνεται: από 30.000 μέχρι 50.000.000 ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 43.000.000 ευρώ για τις θεματικές ενότητες «Μεταποίηση» και «Τουρισμός». Από 20.000 ευρώ μέχρι 50.000.000 ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 43.000.000 ευρώ για τις θεματικές ενότητες «Εμπόριο» και «Υπηρεσίες».
Για τις υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις, αναμένεται να καθοριστούν τα αντίστοιχα όρια.
Ορια προϋπολογισμού
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται:
Από 30.000 έως 300.000 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση».
Από 30.000 έως 300.000 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός».
Από 20.000 έως 100.000 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Εμπόριο».
Από 20.000 έως 100.000 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Υπηρεσίες».
Το μέγιστο επιχορηγούμενο ύψος του επενδυτικού σχεδίου θα συνδέεται με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης.
Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης που δραστηριοποιείται σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω θεματικές ενότητες μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται με το ως άνω όριο. Στην περίπτωση αυτή, οι υπερβάλλουσες δαπάνες της επενδυτικής πρότασης δεν επιχορηγούνται.
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες για τη μεταποίηση και τον τουρισμό και τους 12 μήνες για τις άλλες θεματικές ενότητες, από την ημερομηνία αποδοχής της σχετικής απόφασης μεταξύ του ΕΦΔ και του δικαιούχου της ενίσχυσης. Υπάρχει η δυνατότητα δίμηνης παράτασης η οποία θα δίνεται ύστερα από αίτημα του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την ημερομηνία λήξης του παρόντος μέτρου ενίσχυσης.
Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 40% ώς 60% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Επιλέξιμες ενέργειες
Συνοπτικά, η δράση χρηματοδοτεί τις ακόλουθες ενέργειες: 1. Κτίρια και εγκαταστάσεις. 2. Μηχανήματα και εξοπλισμός. 3. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος.
4. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας. 5. Συστήματα αυτοματοποίησης. 6. Δικαιώματα τεχνογνωσίας. 7. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. 8. Προβολή – προώθηση. 9. Αμοιβές συμβούλων Οι δαπάνες 6, 7 και 8, αθροιστικά, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου, ενώ η δαπάνη 9 που αφορά το κόστος εκπόνησης/σύνταξης του επιχειρηματικού σχεδίου και παρακολούθησης της υλοποίησης της επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ.

Πηγή: Η Καθημερινή

Speak Your Mind