Ετήσια Έκθεση 2004

 

stp1Αυξημένες αναφορές από μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα μας και αντιμετωπίζουν ποικίλα προβλήματα με τη δημόσια διοίκηση φτάνουν σε μεγαλύτερους αριθμούς στην Αρχή μέσα στο 2004. Η αύξηση των αναφορών από την συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών είναι 7,6 % ενώ συνολικά οι αναφορές που αφορούσαν στα ανθρώπινα δικαιώματα αυξήθηκαν κατά 25%. Οι περισσότερες αναφορές ωστόσο, όπως και τις προηγούμενες χρονιές αφορούν στους Δήμους (20,8%), στους φορείς ασφάλισης (19,8%) και τις Νομαρχίες 11,4%.

1. Περίληψη Έκθεσης (2004)

2. Περιεχόμενα Έκθεσης (2004)

3. Εισαγωγή (2004)

4. Νομικό πλαίσιο και λειτουργία της Αρχής (2004)

5. Αποτίμηση της δραστηριότητας (2004)

5a. Κύκλος δικαιωμάτων του Ανθρώπου (2004)

5b. Κύκλος Ποιότητας Ζωής (2004)

5c. Κύκλος Σχέσεων Κράτους – Πολίτη (2004)

5d. Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας (2004)

5e. Κύκλός Δικαιωμάτων του Παιδιού (2004)

6. Νομοθετικές προτάσεις (2004)

7. Αξιοποίηση των θεσμικών δυνατοτήτων (2004)

8. Παράλληλες δραστηριότητες (2004)

9. Διεθνείς δραστηριότητες (2004)

Παράρτημα Ι. Νομοθετικά κείμενα (2004)

Παράρτημα ΙΙ (2004)

Παράρτημα ΙΙΙ (2004)

Speak Your Mind