Ετήσια Έκθεση 2005

 

stp11. Πλήρες κείμενο έκθεσης (2004)

2. Περίληψη Έκθεσης (2005)

3. Περιεχόμενα (2005)

4. Εισαγωγή (2005)

5. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας (2005)

6. Αποτίμηση δραστηριότητας (2005)

7. Κύκλος Ποιότητας Ζωής (2005)

8. Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας (2005)

9. Κύκλος Σχέσεων Κράτους – Πολίτη (2005)

10. Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού (2005)

11. Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (2005)

12. Ο ΣτΠ φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης (2005)

13. Νομοθετικές, λειτουργικές και οργανωτικές προτάσεις (2005)

14. Αξιοποίηση των θεσμικών δυνατοτήτων (2005)

15. Παράλληλες δραστηριότητες (2005)

16. Διεθνείς δραστηριότητες (2005)

17. Παράρτημα Ι (2005)

18. Παράρτημα ΙΙ (2005)

19. Παράτημα ΙΙΙ (2005)

Speak Your Mind