Ετήσια έκθεση 2006

 

stp1Μέσα από ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα ενεργειών ο Συνήγορος του Πολίτη συνέχισε και το 2006 την διαμεσολάβησή του ανάμεσα στον πολίτη και τη δημόσια διοίκηση. Αν και σχετικά μειωμένες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά οι αναφορές των πολιτών εντούτοις εξακολουθούν να βρίσκονται κοντά στις 10.000. Ωστόσο, εκείνο που είναι αξιοσημείωτο είναι το σταθερά αυξανόμενο ποσοστό αναφορών που έχουν θετική έκβαση και που για το 2006 έφτασε το 76,10% των βάσιμων αναφορών που υποβλήθηκαν στην Αρχή. Η μείωση του αριθμού των αναφορών συγκριτικά με το 2005 οφείλεται κυρίως στην περιορισμένη αναγνωρισιμότητα του θεσμού από τη μεγάλη μάζα των πολιτών.

 

Περίληψη (2006)

Περιεχόμενα (2006)

1. Εισαγωγή (2005)

2. Νομικό πλαίσιο και λειτουργία της Αρχής (2006)

3. Αποτίμηση δραστηριότητας (2006)

4. Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (2006)

5. Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας (2006)

6. Κύκλος Ποιότητας Ζωής (2006)

7. Κύκλος Σχέσεων Κράτους – Πολίτη (2006)

8. Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού (2006)

9. Ο ΣτΠ φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης (2006)

10. Νομοθετικές, λειτουργικές και οργανωτικές προτάσεις (2006)

11. Αξιοποίηση των θεσμικών δυνατοτήτων (2006)

12. Παράλληλες δραστηριότητες (2006)

13. Διεθνίες δραστηριότητες (2006)

14. Παράτημα Ι (2006)

15. Παράρτημα ΙΙ (2006)

16. Παράρτημα ΙΙΙ (2006)

 

Speak Your Mind