Ηλεκτρονικές οικοδομικές άδειες

 

Από τις αρχές του νέου έτους αναμένεται ότι θα τεθεί σε λειτουργία το νέο ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών, σύμφωνα το ΤΕΕ, όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου του επιμελητηρίου με θέμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση: Οι τεχνικές υπηρεσίες και οι διπλωματούχοι μηχανικοί ως μοχλός ανάπτυξης». Βάσει του νέου οικοδομικού κανονισμού, οι άδειες θα εκδίδονται σε δύο στάδια, με το πρώτο να αφορά την έγκριση των όρων δόμησης, κάτι για το οποίο θα απαιτούνται μόνο τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης και αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων. Η έγκριση αυτή θα γίνεται εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Στο δεύτερο στάδιο θα γίνεται ο έλεγχος της πληρότητας του φακέλου, για την οποία την τελική ευθύνη θα έχουν οι μηχανικοί που έχουν συντάξει τις σχετικές μελέτες. Η άδεια δόμησης στο εν λόγω στάδιο θα χορηγείται, σύμφωνα τουλάχιστον με τον σχετικό σχεδιασμό, εντός περιόδου δύο ημερών. O έλεγχος θα πραγματοποιείται με αυτοψία στο στάδιο της κατασκευής, τουλάχιστον σε ένα από τα τρία βασικά στάδια της πορείας της οικοδομής (θεμελίωση, ολοκλήρωσης φέροντος οργανισμού ή ολοκλήρωση οικοδομής).

Πηγή: Η Καθημερινή

 

Speak Your Mind