Πρόγραμμα μετεγκατάστασης επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα

 

vepeΑπό το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων ανακοινώθηκε η προδημοσίευση του προγράμματος «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα», το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» (ΕΠ.ΑΝ. ΙΙ).

Σύμφωνα με τον προδημοσιευμένο οδηγό, στόχος του προγράμματος είναι:

 • η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, μέσα από τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν, δεδομένου ότι θα λειτουργούν σε οργανωμένους χώρους, καθώς κα
 • η αντιμετώπιση των οχλήσεων που δημιουργούν και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένες μεταποιητικές επιχειρήσεις εντός αστικού ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές ή σε περιοχές όπου επιβάλλεται η απομάκρυνσή τους.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις
Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν πρόταση υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις, με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 1.1.2009, έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τρία χρόνια λειτουργίας σε επιλέξιμες δραστηριότητες όπως αυτές προσδιορίζονται στους πίνακες των επιλέξιμων για το πρόγραμμα κλάδων δραστηριότητας.

Επίσης θα πρέπει:

 • Να έχουν πραγματοποιήσει Κύκλο Εργασιών άνω των 30.000 ευρώ κατά το τελευταίο οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) ή άνω των 100.000 ευρώ αθροιστικά κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη.
 • Να είναι εταιρικές επιχειρήσεις (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία ή Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών) καθώς ή και Ατομικές Επιχειρήσεις με δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους επιλέξιμους κωδικούς ΚΑΔ.
 • Να υποβάλει μία και μόνο επενδυτική πρόταση, η οποία θα αφορά μόνο ένα τόπο υλοποίησης της επένδυσης για την παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης.
 • Να έχει καταστατική έδρα στην Ελλάδα και κέντρο άσκησης της δραστηριότητάς της μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας.
 • Να μη βρίσκεται υπό πτώχευση,εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή καθεστώς συνδιαλλαγής.
 • Να μην είναι προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 2 σημεία 9,10 και 11 των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2004/C/244/02
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης, μέρους ή όλου χορηγηθείσας ενίσχυσης ανεξαρτήτως του καθεστώτος ενίσχυσης στο πλαίσιο του οποίου αυτή χορηγήθηκε καθώς και του χρόνου χορήγησης αυτής.
 • Οι δαπάνες του προτεινόμενου έργου να μην έχουν χρηματοδοτηθεί και να μην έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους και να μην έχουν υποβληθεί για ένταξη και να μην υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους τόσο για το σύνολό τους όσο και για τις επιμέρους ενέργειες.
 • Το σύνολο των υποβληθεισών προσφορών των προμηθευτών για την υλοποίηση της επένδυσης να έχει εκδοθεί μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης του Προγράμματος.
 • Να μην έχει προβεί σε έναρξη του έργου πριν από την προδημοσίευση του Προγράμματος. Δηλαδή η επιχείρηση να μην έχει αναλάβει νομικές δεσμεύσεις, -εκτός του προσυμφώνου αγοράς οικοπέδου ή κτιριακών εγκαταστάσεων- να μην έχει προβεί σε παραγγελίες έναντι προκαταβολών, να μην έχουν εκδοθεί προτιμολόγια, τιμολόγια ή δελτία αποστολής, να μην έχουν υπογραφεί συμβάσεις κ.λπ.
 • Να λειτουργεί νόμιμα έχοντας στην επωνυμία της άδειας λειτουργίας για τη δραστηριότητά της ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το δεύτερο μέρος και ειδικότερα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 3982/2011 ή σχετικό απαλλακτικό, ή διέθετε άδεια λειτουργίας κατά το παρελθόν.
 • Να μην έχει λάβει αθροιστικά σε μία τριετία, επιχορηγήσεις με βάση τον κανόνα De minimis που υπερβαίνουν τα 200.000,00 ευρώ, για τις δαπάνες τις οποίες θα συμπεριλάβει στο παρόν επενδυτικό της σχέδιο.
 • Να διαθέτει ή διαφορετικά να δεσμεύεται να υλοποιήσει είτε μέσω του Προγράμματος είτε με ίδιες δαπάνες τις κατάλληλες υποδομές οι οποίες ελαχιστοποιούν τα εμπόδια πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, ΑμεΑ. Ως υποδομές για τις ανάγκες του παρόντος προγράμματος, νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και η κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου καθώς και οι ηλεκτρονικές υποδομές.

Η μετεγκατάσταση να μη γίνεται εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής παρά μόνο για επιχειρήσεις που η προς μετεγκατάσταση μεταποιητική τους μονάδα υφίσταται εντός των ορίων αυτής.

Επισημαίνεται ότι από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις εξαιρούνται και δεν δύναται να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής ούτε να λάβουν την ενίσχυση της επιχορήγησης οι δραστηριότητες της πρώτης μεταποίησης των προϊόντων του τομέα Γεωργίας.

Πηγή: Η Καθημερινή

Speak Your Mind