Σταθερό φορολογικό καθεστώς και δελεαστικές ελαφρύνσεις

 

taxΜε τον νόμο που κυρώνει τη σύμβαση ανάθεσης του έργου ή την ένταξη της επενδυτικής πρότασης στις διατάξεις του νέου αναπτυξιακού νόμου, μπορεί να «προβλέπονται ως κίνητρα ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις, όπως η παγιοποίηση του φορολογικού καθεστώτος για συγκεκριμένο διάστημα από την έναρξη λειτουργίας της στρατηγικής επένδυσης, ο προορισμός του φορολογητέου εισοδήματος με ειδικό τρόπο, η διενέργεια αφορολόγητων αποθεματικών, η διαδικασία και ο χρόνος επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς και η μείωση ή η απαλλαγή από τέλη, ειδικούς φόρους και δικαιώματα ή αμοιβές τρίτων».
Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως και 100% της προβλεπόμενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης επιχορήγησης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, προσαυξημένης κατά 10% από πιστωτικά ιδρύματα.
Μετά την πιστοποίηση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων σε ποσοστό 50% και άνω, σύμφωνα με τα ανωτέρω και υπό την προϋπόθεση πλήρους κάλυψης της ίδιας συμμετοχής από τον φορέα της επένδυσης, αποδεσμεύεται η κατατεθειμένη Εγγυητική Επιστολή και ο επενδυτής: Λαμβάνει το υπόλοιπο της αναλογούσας επιχορήγησης μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης σε ποσοστό έως και 100%.
Δυνατότητα του επενδυτικού φορέα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής του στην επένδυση, όπως αυτή τεκμηριώνεται από την αξία των καταθέσεών του ή την αξία των κινητών του αξιών ή από τις τελευταίες διαθέσιμες λογιστικές του καταστάσεις ή από άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία, σύμφωνα με τη μέση αξία των τελευταίων τριών μηνών».
Το ποσόν της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής διαμορφώνεται κατ’ έτος με τους ακόλουθους περιορισμούς: Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα έναρξης της ωφέλειας του κινήτρου από τη διαχειριστική περίοδο κατά την οποία δημοσιεύεται η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Κατά τη διαχειριστική αυτή περίοδο, η μέγιστη φορολογική απαλλαγή μπορεί να ανέρχεται μέχρι το ένα δεύτερο (1/2) του εγκεκριμένου ποσού ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής.
Κατά την αμέσως επόμενη διαχειριστική περίοδο η μέγιστη φορολογική απαλλαγή, συνυπολογιζομένης και της ενίσχυσης της πρώτης διαχειριστικής περιόδου, μπορεί να ανέρχεται μέχρι και το σύνολο του εγκεκριμένου ποσού ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής. Το υπόλοιπο ποσό της εγκεκριμένης ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής καλύπτεται από τις νέες επιχειρήσεις εντός δώδεκα (12) διαχειριστικών περιόδων και από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις εντός δέκα (10) διαχειριστικών περιόδων, μετά τη διαχειριστική περίοδο εντός της οποίας δημοσιεύτηκε η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.»
Νέο καθεστώς με ενισχύσεις μεγάλων επενδυτικών σχεδίων
Στα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής ύψους έως και 50 εκατ. ευρώ μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά όλα τα είδη των ενισχύσεων του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, το ύψος των οποίων, για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται κάθε έτος, καθορίζεται με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης. Στα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής, ύψους άνω των 50 εκατ. ευρώ μπορεί να παρέχεται μόνο φορολογική απαλλαγή, για το ποσό της επένδυσης που υπερβαίνει τα πενήντα εκατ. ευρώ.
Στη Βουλή τέσσερις μεγάλες επενδύσεις
Από την Βουλή θα κυρωθούν τέσσερις μεγάλες επενδύσεις, που έχουν περιληφθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για την ένταξη τους στον αναπτυξιακό. Πρόκειται για τις εξής:
Η επένδυση της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.» που αναφέρεται α) στην Ίδρυση Συνεδριακού Κέντρου δυναμικότητας 2Χ700 συνέδρων, β) στον εκσυγχρονισμό των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων 26 δωματίων, δυναμικότητας 71 κλινών, της Μονάδας ELOUNDA BAY PALACE και γ) στην επέκταση των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων των Μονάδων ELOUNDA BEACH & ELOUNDA BAY PALACE, με την κατασκευή 10 διωρόφων οικίσκων (σε αντικατάσταση υφιστάμενων που κατεδαφίζονται) δυναμικότητας είκοσι κλινών, τέσσερις στην Μονάδα ELOUNDA BAY PALACE και έξι στην Μονάδα ELOUNDA BEACH, και την κατασκευή είκοσι κολυμβητικών δεξαμενών, δύο ανά οικίσκο (μία ανοικτή και μία κλειστή) (στην Ελούντασυνολικής ενισχυόμενης δαπάνης 50,450 εκατ. ευρώ
Της υπό σύσταση επιχείρησης «KAVALA FLOAT GLASS A.E.». Η επένδυση αφορά την ίδρυση μονάδας παραγωγής υαλοπινάκων (float glass), δυναμικότητας 185.000 τόνων ετησίως, στη ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας, συνολικής δαπάνης 97,5 εκατ. ευρώ
Η επένδυση για τη δημιουργία πίστας Formula στην Πάτρα στην περιοχή Χαλανδρίτσα συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης 99,7 εκατ. ευρώ.
Θα κυρωθεί η τροποποίηση της απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=112967477

Speak Your Mind