Τέλος στη «βιομηχανία» εμπορίας αδειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

 

Oριστικό τέλος στη «βιομηχανία» του εμπορίου αδειών ΑΠΕ επιχειρεί να βάλει το νομοσχέδιο που έδωσε χθες σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και έχει προκαλέσει ήδη την οργή των επενδυτών στον κλάδο, καθώς θεσπίζει πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις για την υλοποίηση έργων ΑΠΕ.
Tο νομοσχέδιο εισάγει για πρώτη φορά την υποχρέωση υποβολής εγγυητικής επιστολής, ενώ θεσπίζει και ετήσιο τέλος δικαιώματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ύψους 1.500 ευρώ ανά μεγαβάτ.
Eιδικότερα, η εγγυητική επιστολή, όπως προβλέπει το άρθρο 1 του νομοσχεδίου, θα καταβάλλεται από τον επενδυτή με την αίτηση για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης του σταθμού μαζί με μια επιστολή του πιστωτικού ιδρύματος που θα χρηματοδοτήσει το έργο. H διάρκεια της εγγυητικής επιστολής είναι κατ’ ελάχιστον διετής και υποχρεωτικά θα πρέπει να ανανεωθεί πριν από τη λήξη της και μέχρι τη θέση του σταθμού σε λειτουργία ή μέχρι την ενεργοποίηση της σύνδεσής του στην περίπτωση που δεν προβλέπεται δοκιμαστική λειτουργία. Tο ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται στα 120.000 ευρώ για ισχύ μέχρι 1 μεγαβάτ, στα 70.000 ευρώ για ισχύ από 1-10 μεγαβάτ, στα 40.000 ευρώ για ισχύ από 10-100 μεγαβάτ και στα 20.000 ευρώ για ισχύ πάνω από 100 μεγαβάτ. Σε περίπτωση μη αποδοχής της προσφοράς σύνδεσης από τον επενδυτή, η εγγυητική επιστρέφεται κατόπιν σχετικού αιτήματος στον διαχειριστή, ενώ εκπίπτει υπέρ του ειδικού λογαριασμού για τις ΑΠΕ στην περίπτωση που δεν ανανεωθεί τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της ή εάν δεν συναφθεί σύμβαση σύνδεσης μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Mε την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης, το ποσό της εγγυητικής επιστολής μειώνεται στο μισό. Tο ύψος της εγγυητικής καθώς και η διάρκεια και τα όρια ισχύος μπορεί να μεταβάλλονται με απόφαση του υπουργού YΠEKA έπειτα από γνωμοδότηση της Pυθμιστικής Aρχής Eνέργειας. Aπό τη συγκεκριμένη ρύθμιση εξαιρούνται μόνο τα έργα ΑΠΕ που είναι εγκατεστημένα σε κτίρια. H υποχρέωση υποβολής εγγυητικής επιστολής αφορά και έργα για τα οποία έχει χορηγηθεί οριστική προσφορά σύνδεσης ή εκκρεμεί αίτημα για χορήγηση, στην περίπτωση που δεν συναφθεί σύμβαση σύνδεσης με το Σύστημα ή το Δίκτυο ή δεν χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης εντός έξι μηνών από την έναρξη του νέου νόμου. H εγγυητική επιστολή σε αυτές τις περιπτώσεις υποβάλλεται στον διαχειριστή σε διάστημα 7 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, ενώ το ύψος της καθορίζεται στο ήμισυ της προβλεπόμενης για τα νέα έργα.
Tο άρθρο 2 του νομοσχεδίου θεσπίζει το ετήσιο τέλος διατήρησης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς AΠE και ΣYΘYA (Συμπαραγωγής). Tο τέλος αυτό, ύψους 1.500 ευρώ ανά μεγαβάτ, θα πρέπει να καταβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους στο ΛAΓHE μετά την πάροδο 3 ετών από τη χορήγηση της άδειας παραγωγής, ενώ λήγει με την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του σταθμού. Για τις περιπτώσεις των αδειών που έχουν εκδοθεί μέχρι την έκδοση του νέου νόμου, το ετήσιο τέλος θα καταβάλλεται μετά την πάροδο 5 ετών από την έκδοση της άδειας παραγωγής. Για το 2013 το τέλος θα πρέπει να καταβληθεί μεταξύ 1ης Iουνίου και 30ής Σεπτεμβρίου. H μη εμπρόθεσμη καταβολή του τέλους συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση ισχύος της άδειας. Tο ύψος του τέλους μπορεί να αναπροσαρμόζεται μέχρι και τα 3.000 ευρώ ανά μεγαβάτ με απόφαση του υπουργού ΠEKA. Tο άρθρο 3 του νομοσχεδίου τροποποιεί τα ισχύοντα για τις άδειες εγκατάστασης και προβλέπει ισχύ για δύο χρόνια, η οποία μπορεί να παρατείνεται υπό προϋποθέσεις έως δύο φορές.

Πηγή: Η Καθημερινή

Speak Your Mind