Χρηματοδότηση για μετεγκατάσταση επιχειρήσεων

 

coorporationsΟ Φορέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ – ΕΦΕΠΑΕ-, με γεωγραφική ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι, στις 24/12/2013 ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, υπέγραψε την απόφαση ένταξης και χρηματοδότησης 33 έργων στο πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα», του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 με σκοπό την οικονομική ενίσχυση της μετεγκατάστασης επιχειρήσεων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε 10.341.976,48 ευρώ με δημόσια χρηματοδότησης (επιχορήγηση) 5.170.988,20 ευρώ.

Εξ αυτών, έξι (6) έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.809.783,87 ευρώ και δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγησης) 904.891,93 ευρώ θα υλοποιηθούν στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και ένα (1) έργο συνολικού προϋπολογισμού 337.708,57 ευρώ και δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγησης) 168.854,28 ευρώ θα υλοποιηθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Στο αμέσως προσεχές διάστημα θα εκδοθούν οι ειδικές αποφάσεις έγκρισης και χρηματοδότησης και θα ξεκινήσει η διαδικασία εκταμίευσης των προκαταβολών, σε όσους δικαιούχους το επιθυμούν.

Υπενθυμίζεται ότι, το πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσα από τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν σε περιοχές Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα, δεδομένου ότι θα λειτουργούν σε οργανωμένους χώρους με άρτιες υποδομές.

Επίσης, στοχεύει στην αντιμετώπιση των οχλήσεων που δημιουργούν και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένες μεταποιητικές επιχειρήσεις εντός αστικού ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές ή σε περιοχές από τις οποίες επιβάλλεται η απομάκρυνσή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 75 του Ν. 3982/2011.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από το Ελληνικό Δημόσιο κατά 15%.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 50% επί του εγκεκριμένου χρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού.

Φορείς διαχείρισης του προγράμματος είναι η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος) και ο ΕΦΕΠΑΕ (για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας ο εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ).

RE+D Magazine

http://www.ered.gr/gr/newInside.php?art=29676

Speak Your Mind