Γνωμοδότηση ΝΣΚ 714-2000

nsk

Πολεοδομία. Προσκύρωση - τακτοποίηση. Δεν συντρέχει νομικό κώλυμα τακτοποίησης αρτίου κατά παρέκκλιση και τυφλού οικοπέδου που αποσπάστηκε από μεγαλύτερο και μεταβιβάστηκε με σειρά δικαιοπραξιών, οι οποίες δεν συνιστούν υπαίτια, κατά την πολεοδομική νομοθεσία, κατάτμηση. (ομόφωνα). Η Διοίκηση δύναται, παρά τη συνδρομή προϋποθέσεων τακτοποίησης μη αρτίου οικοπέδου, να θεωρήσει τούτο προσκυρωτέο σε άλλο, εφόσον αιτιολογήσει ειδικώς και επαρκώς την επιλογή της αυτή με κριτήρια αμιγώς πολεοδομικά, … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 709-2000

nsk

Αιγιαλός. Παραχώρηση απλής χρήσης. Προϋποθέσεις. Δεν είναι δυνατή η με αντάλλαγμα παραχώρηση στους αιτούντες της απλής χρήσης αιγιαλού γιατί οι σκοποί που αναφέρονται στην αίτηση κείνται εκτός των αναφερομένων στο άρθρο 60 του Δ/τος της 11/12-11-1929 περιπτώσεων. Γνωμ. ΝΣΚ 709-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 707-2000

nsk

Δημόσια κτήματα. Πρωτόκολλα Καθορισμού Αποζημίωσης. Δεδικασμένο. α νομοτύπως εκδοθέντα ΠΚΑ και μη ακυρωθέντα από το αρμόδιο δικαστήριο ούτε από τον Οικονομικό Εφορο στα πλαίσια της, εκ του άρθρου 115α του Π Δ/τος της 11/12-11-1929, χρονικά περιορισμένης ευχέρειάς του, παράγουν από την οριστικοποίησή τους τις απορρέουσες από αυτά συνέπειες. Μετά δε την παρέλευση απράκτου της προθεσμίας της ανακοπής, η αρχή που εξέδωσε τα πρωτόκολλα δεν έχει αρμοδιότητα να τα ανακαλέσει, αφού ο νομοθέτης (άρθρο … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 697-2000

nsk

Δασικές εκτάσεις. Ιδιοκτησιακό καθεστώς. Σύμφωνα και με την υπ αριθ. 996/1983 ατομική γνωμοδότηση του Παρέδρου του ΝΣΚ Θ. Αμπλιανίτη, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασών και των δασικών εκτάσεων που περιελαμβάνοντο στην έκταση των 8.681 στρ. (και συνεπώς και των 1500 στρ.), δεν δύναται να θεωρείται λελυμένο υπέρ των κληρονόμων Γ. Παχή δια της υπ αριθ. 95/1939 Γνωμοδοτήσεως του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων και της αποδοχής της από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 675-2000

nsk

Δημόσια κτήματα. Αποζημίωση για αυθαίρετη χρήση. Βεβαίωση. Οταν το αυθαιρέτως κατεχόμενο ακίνητο του Δημοσίου χρησιμοποιείται όχι αυτοπροσώπως από τους αυθαιρέτως καταλαβόντες, αλλά δια της εκμισθώσεώς τους προς τρίτο, αυθαίρετοι κάτοχοι, που ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι του Δημοσίου, θεωρούνται τόσον οι εκμισθωτές όσο και ο μισθωτής. Η ως άνω αλληλέγγυος και εις ολόκληρον ευθύνη των πλειόνων αυθαιρέτων κατόχων δεν αναιρείται και δεν πρέπει να συγχέεται προς τη διαφορετική … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 670-2000

nsk

Ιδιωτικές επενδύσεις. Αλλοδαπή εμποροβιομηχανική εταιρεία. Εγκατάσταση γραφείων στην Ελλάδα. Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση γραφείου εκπροσώπησης διεθνούς αλλοδαπής εταιρείας που σαν σκοπό έχει την πληροφόρηση επί θεμάτων: α) αγοράς ακινήτων στο εξωτερικό, β) ταξιδιωτικής πρακτόρευσης και γ) στοιχημάτων ανά την υφήλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΝ 89/1967. Η δραστηριότης του εν λόγω γραφείου θα συνίσταται στην ενημέρωση διαμέσου INTERNET των απανταχού στον κόσμο επιθυμούντων να στοιχηματίζουν … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 664-2000

nsk

Λατομεία. Αρμοδιότητα ανακλήσεως άδειας εκμεταλλεύσεως ή καταγγελίας συμβάσεως μισθώσεως λατομείων βιομηχανικών ορυκτών. Η αρμοδιότητα του Υπουργού Ανάπτυξης περί ανακλήσεως της άδειας εκμεταλλεύσεως λατομείων βιομηχανικών ορυκτών ή καταγγελίας της σχετικής συμβάσεως μισθώσεως σύμφωνα με το άρθρο 21 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 του Ν 2115/1993 αποτελεί ως αρμοδιότητα που διατηρείται από αυτόν κατά το ΠΔ 92/1993. Γνωμ. ΝΣΚ 664-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 638-2000

nsk

Δημόσια κτήματα. Εκποίηση. Σε περίπτωση κατά την οποία οικόπεδο του Δημοσίου κείμενο εντός σχεδίου πόλεως μη άρτιο ή και μη οικοδομήσιμο προσκυρώθηκε σε όμορο ανήκον σε περισσότερους ιδιοκτήτες, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ.2 του π.δ/τος της 11/12-11-1929 (Περί Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων, ΦΕΚ Α 399), η εκ μέρους του Δημοσίου μεταβίβαση του προσκυρουμένου πρέπει να γίνει προς όλους τους συνιδιοκτήτες κατά το οριζόμενο στη διοικητική πράξη της προσκυρώσεως για τον καθένα ποσοστό (πλήρους ή ψιλής … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 619-2000

nsk

Παραχωρητήρια. Ανάκληση. Το υπ αριθμ. 45787/7-6-1973 παραχωρητήριο του Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο παραχωρήθηκε ακίνητο κείμενο στο Βόλο, δεν μπορεί να ανακληθεί νομίμως, παρά την μη εκπλήρωση ρητού όρου αυτού. Και τούτο, διότι, ενόψει των συνθηκών της υποθέσεως αυτής, ως προκύπτουν εκ του ιστορικού της και της παρελεύσεως από της παραχωρήσεως 27 ετών, η τυχόν ανάκλησή του, η οποία κατά πάσα περίπτωση ανάγεται στη διακριτική ευχέρεια της Διοικήσεως, θα ήτο αντίθετη στην αρχή της χρηστής … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 610-2000

nsk

Αιγιαλός- παραλία. Προστασία περιβάλλοντος. Αμμοληψία. Η διάταξη της παρ.2 του άρθρου 1 του ΑΝ 1219/1938, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ.5 του άρθρου 33 του Ν 1473/1984, δεν μπορεί να εφαρμοσθεί και για περισυλλογή φυκιών από τις παραλίες, ως τούτο προκύπτει τόσο από την φραστική διατύπωση και γραμματική ερμηνεία των ως άνω διατάξεων, που ρυθμίζουν το καθεστώς της αμμοληψίας, όσο και από την ιστορική εξέλιξη αυτών. Γνωμ. ΝΣΚ 610-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 597-2000

nsk

Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Διαδικασία αποβολής τέως ιδιοκτητών, νομέων ή κατόχων ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς υπέρ του Δημοσίου για δημόσια ωφέλεια, ως και κάθε τρίτου που έλκει δικαιώματα από αυτούς. Για την αποβολή των τέως ιδιοκτητών ή νομέων ή κατόχων ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς υπέρ του Δημοσίου/ΥΠΠΟ για δημόσια ωφέλεια, ως και κάθε τρίτου που έλκει δικαιώματα από αυτούς, θα εφαρμοσθούν μετά τη συντέλεση της οικείας απαλλοτρίωσης, οι ειδικές προς τούτο διατάξεις … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 592-2000

nsk

Σχέδια πόλεων. Οικισμοί. Καθορισμός αιγιαλού - παραλίας. Πολεοδομικές συνέπειες. Αλλαγή χρήσης κτιρίου. Η Ολομέλεια του ΝΣΚ, ερμηνεύοντας το από 29-11-1983 ΠΔ (ΦΕΚ 11/84 τ.Δ), "περί επανέγκρισης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Τολού Αργολίδος" που αποτελούσε οικισμό προ του 1923, γνωμοδοτεί ότι, οικόπεδο περιλαμβανόμενο στο οικοδομικό τετράγωνο 13, του από 1976 ΡΣ εξακολουθεί και μετά το ΠΔ του 1983 να ευρίσκεται εντός σχεδίου με όρους δόμησης αυτούς που προβλέπονταν από το προηγούμενο ΡΣ για το ΟΤ 13. … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 590-2000

nsk

ΕΟΤ. Ξενοδοχειακός κορεσμός. Ισχύς πολεοδομικών διατάξεων και διατάξεων της ξενοδοχειακής νομοθεσίας. Οι διατάξεις του από 5-9-1995 π.δ/τος, με το οποίο αναθεωρήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Μυκονίων και καθορίστηκαν χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης ρυθμίζουν θέματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 2647/ΥΠΕΘΟ/538866/ΕΙΔ 135ΕΟΤ/1986 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 797 Β), με την οποία λαμβάνονται μέτρα για τον έλεγχο της τουριστικής ανάπτυξης και την … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 579-2000

nsk

Παραχωρητήρια. Διόρθωση παραχωρητηρίου, που εκδόθηκε κατά τον αναδασμό αγροκτήματος. Δεν μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν 674/77, να διορθωθεί παραχωρητήριο που εκδόθηκε κατά τον αναδασμό του αγροκτήματος Ερυθρών Μεγαρίδος το έτος 1969 και από της μεταγραφής του παρήλθε ήδη τριετία μετά την ισχύ του άνω νόμου. Ο διεκδικών το σχετικό ακίνητο μόνον δικαίωμα αποζημιώσεως μπορεί να εγείρει. Γνωμ. ΝΣΚ 579-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 571-2000

nsk

Παραλία. Προϋποθέσεις δημιουργίας παραλίας. Εκθεση επιτροπής αιγιαλού και παραλίας. Αιτιολογία. Από το άρθρο 5 παρ.1 ΑΝ 2344/1940 απονέμεται στην Διοίκηση διακριτική ευχέρεια να δημιουργήσει ή μη παραλία πάντοτε αιτιολογημένα. Η αιτιολογία πρέπει να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλλου. Η ύπαρξη κτισμάτων στην παραλία δεν αποτελεί κώλυμα για την δημιουργία της. Γνωμ. ΝΣΚ 571-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 568-2000

nsk

Σεισμόπληκτοι. Διαφωνία συνιδιοκτητών για την ανοικοδόμηση πολυκατοικιών που κρίθηκαν κατεδαφιστέες λόγω σεισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση δανείου και δωρεάν Κρατικής αρωγής σε ιδιοκτήτες οικοδομών αποτελουμένων από περισσότερες της μιας αυτοτελείς ιδιοκτησίες, κατά τα οριζόμενα (ιδία) στα άρθρα 1002 και 1117 του ΑΚ και το Ν 3741/29, οι οποίες κρίθηκαν κατεδαφιστέες, λόγω των ζημιών που έπαθαν, από το σεισμό ο οποίος έπληξε στις 7 Σεπτεμβρίου 1999, περιοχές του Νομού Αττικής, οι … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 566-2000

nsk

Αρχαιολογικοί χώροι. Λατομικές περιοχές. Δεν μπορεί να καθορισθεί κατά τις οικείες διατάξεις του Ν 1428/1984, λατομική περιοχή (ζώνη) σε απόσταση μικρότερη των δύο (2) χιλιομέτρων από τα όρια του κηρυγμένου διατηρητέου ιστορικού μνημείου Καστέλι Αγιάσου στη Λέσβο. Γνωμ. ΝΣΚ 566-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 535-2000

nsk

Διατηρητέα. Ετοιμόρροπα. Κατεδάφιση. Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί κατά νόμο πρωτόκολλο επικινδύνως ετοιμορρόπου οικοδομήματος ή κτίσματος που έχει χαρακτηρισθεί από το ΥΠ.ΠΟ. ως διατηρητέο (ν.1469/1950) έχει απαραιτήτως λόγο ο Υπουργός Πολιτισμού στο θέμα της κατεδαφίσεώς του και πριν ή αρχίσει αυτή. Γνωμ. ΝΣΚ 535-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 524-2000

nsk

ΟΛΠ. Ακίνητα. Παραχώρηση. Συμβάσεις. Πράξη του ΔΣ/"ΟΛΠ ΑΕ", με την οποία παραχωρείται, έναντι ανταλλάγματος, στο Υπουργείο Οικονομικών, για τη στέγαση Υπηρεσιών του (Δ/νσεως Τελωνείων Πειραιώς και Α Τελωνείου Πειραιώς), η χρήση ακινήτου εμπίπτοντος στη Χερσαία Ζώνη Λιμένος και ανήκοντος στη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση του ΟΛΠ. Η έκδοση τοιαύτης πράξεως περί παραχωρήσεως ανάγεται στη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση του Λιμένος και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη νομιμότητα της … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 512-2000

nsk

Δάση. Άρση αναδασώσεως σε δημόσια δασική έκταση. Δεν είναι επιτρεπτή κατά νόμον η άρση της αναδασώσεως σε δημόσια δασική έκταση που κηρύχθηκε αναδασωτέα λόγω πυρκαϊάς, ως και η έγκριση επέμβασης επ αυτής, προκειμένου να κατασκευασθούν δρόμος κοινοτικός και αγωγός ακαθάρτων υδάτων. Γνωμ. ΝΣΚ 512-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 503-2000

nsk

Ανταλλάξιμα. Εκποίηση. Ανταλλάξιμα κτήματα του Δημοσίου που παραχωρήθηκαν στους αυθαιρέτους κατόχους αυτών κατά το άρθρο 3 του ΝΔ 547/70, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.7 του άρθρου 4 του Ν.2386/96, δεν επιτρέπεται να εκποιηθούν πριν από την πάροδο δεκαετίας από την παραχώρησή τους, επί ποινή ακυρότητας της εκποίησης αυτής και αυτοδίκαιας επανόδου της κυριότητας του παραχωρηθέντος κτήματος στο Δημόσιο. Γνωμ. ΝΣΚ 503-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 497-2000

nsk

Πολεοδομία. Δυνατότητα χορήγησης οικοδομικής άδειας σε παραχωρηθέν από το Δημόσιο μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο γήπεδο στην Οία. Δεν είναι δυνατή η έκδοση οικοδομικής άδειας εργασιών διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και συγκεκριμένα πισίνας προς εξυπηρέτηση ξενοδοχειακής μονάδας σε μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο γήπεδο του οικισμού της Οίας στη νήσο Θήρα, έστω και αν αυτό παραχωρήθηκε από το Δημόσιο προς αξιοποίηση της επιχείρησης. Γνωμ. ΝΣΚ 497-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 490-2000

nsk

Πολεοδομία. Αντιμετώπιση πολεοδομικώς ως ενιαίων ή ανεξαρτήτων συνεχόμενων οικοπέδων, περιελθόντων με το αυτό συμβόλαιο στους αυτούς εξ αδιαιρέτου συγκυρίους. Πλείονα οικόπεδα, άρτια και οικοδομήσιμα, περιλαμβανόμενα σε δώδεκα συνολικά οικοδομικά τετράγωνα εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, μεταβιβασθέντα από το Δημόσιο σε πλείονες αγοραστές κατά το αυτό ποσοστό εξ αδιαιρέτου, μπορούν να αντιμετωπιστούν, κατόπιν σχετικής αίτησης, πολεοδομικώς ως ενιαία και συνεχόμενα ανά οικοδομικό τετράγωνο. Γνωμ. … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 479-2000

nsk

Ακίνητα εκτός σχεδίου. Δυνατότητα και προϋποθέσεις έναρξης ή συνέχισης της λειτουργίας των εκτός σχεδίου πόλεως παρόδιων εγκαταστάσεων μετά την ισχύ του άρθρου 7 του Π.Δ.401/93. Είναι δυνατή η έγκριση ή συνέχιση της λειτουργίας, των εκτός σχεδίου πόλεως παρόδιων εγκαταστάσεων, μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 7 του Π.Δ.401/93, με προσαρμογή στις δυνατότητες του οικείου γηπέδου, εφόσον κατά την 31-12-90 βρισκόντουσαν σε λειτουργία ή πληρούσαν μία από τις αναφερόμενες υπό στοιχεία α,β,γ του πιο … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 474-2000

nsk

Διατηρητέα. Ετοιμόρροπα. Εργασίες επισκευαστικές. Το ΥΠ.ΠΟ. έχει εκ του νόμου (άρθρα 24 παρ.1 Σ, 52 κ.ν. 5351/1932, 1 παρ.1 ν.1469/1950) τη δυνατότητα να επέμβει και να εκτελέσει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όλα τα προβλεπόμενα από την εγκεκριμένη μελέτη άμεσα μέτρα προστασίας για την αποφυγή της ενδεχόμενης κατάρρευσης του διατηρητέου συγκροτήματος Κλωναρίδη - Φιξ στα Πατήσια, ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων, εκτός από την εργασία περίφραξης του μνημείου, για την οποία έχει υποβληθεί … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 460-2000

nsk

Μεταλλεία. Αναστολή εκτελέσεως αποφάσεως εκπτώσεως μισθώτριας από τα δικαιώματά της επί δημοσίου μεταλλείου. Κατά τη διάρκεια δικαστικής αναστολής εκτελέσεως αποφάσεως εκπτώσεως μισθώτριας από τα δικαιώματά της επί δημοσίου μεταλλείου η απόφαση εκπτώσεως είναι προσωρινά ανενεργός και συνεπώς η μισθώτρια διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εκ της μισθώσεως, το δε Δημόσιο δικαιούται να ελέγχει αυτήν και να της επιβάλλει ποινές και επίσης να εξετάσει αίτημά της για έγκριση … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 455-2000

nsk

Πολεοδομία. Οικοδομική άδεια. Αναθεώρηση. Εκπτωτος εργολάβος. Παρεμπίπτων έλεγχος ιδιοκτησίας. Δεν χορηγείται αναθεώρηση οικοδομικής άδειας που έχει εκδοθεί στο όνομα του αιτούντος εργολάβου, κατασκευαστού πολυκατοικίας κατά το σύστημα αντιπαροχής, όταν ο οικοπεδούχος, με τον οποίο έχει υπογράψει εργολαβικό προσύμφωνο, αλλά όχι πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και έχει κηρύξει τον εργολάβο έκπτωτο, κατά ρητό όρο της συμφωνίας τους, λόγω μη έγκαιρης εκτέλεσης του έργου. Κατά τον … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 447-2000

nsk

Αιγιαλός. Παραχώρηση χρήσεως αιγιαλού σε Δήμο. Εκμίσθωση αιγιαλού από παραχωρησιούχο. Ο Δήμος είτε υπό την εκδοχή ότι ενήργησε καθ υπέρβαση της κατ άρθρο 49 παρ.3 Ν.1416/1984 εκδοθείσας απόφασης του Νομάρχη περί παραχωρήσεως σ αυτόν της χρήσεως αιγιαλού είτε υπό την εκδοχή ότι ουδέν δικαίωμα εκμεταλλεύσεως του αιγιαλού απέκτησε δυνάμει της κατ αρχήν ανυπόστατης αλλά και μη νόμιμης παραχωρήσεως, δεν εδικαιούτο να εκμισθώσει σε τρίτο την ως άνω παραχωρηθείσα σ αυτόν κατά χρήση έκταση … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 406-2000

nsk

Δωδεκανησιακό Δίκαιο. Κοίτη χειμάρρου. Αποβολή κοινόχρηστου χαρακτήρα. Περιέλευση στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου. Τρόπος καταχώρησης στο Κτηματολογικό Βιβλίο του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου. Η κοίτη χειμάρρου, στα Δωδεκάνησα, που εδώ και πολλά χρόνια έπαψε να χρησιμοποιείται κατά τον κοινόχρηστο προορισμό της οριστικώς και μονίμως, απέβαλε τον χαρακτήρα της ως κοινής χρήσεως πράγμα, περιέρχεται στα δημόσια περιουσιακά κτήματα (ιδιόκτητα του Δημοσίου) και καταγράφεται στα οικεία Βιβλία … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 401-2000

nsk

Κοινωφελή Ιδρύματα. Σύσταση. Έγκριση σχεδίου Π.Δ/τος. Το σχέδιο του Π.Δ/τος "Περί εγκρίσεως σύστασης κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία "ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ - ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΘΗΣ Γ.ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ και κύρωση του Οργανισμού αυτού" που υποβλήθηκε, μπορεί να εγκριθεί, αφού συμπληρωθεί με τα παρακάτω: "Το σύνολο των εγκαταστάσεων της Γεωργικής Σχολής Κωφαλάλων θα ανεγερθεί σε εκτάσεις που δεν υπόκεινται στις δεσμεύσεις της δασικής νομοθεσίας. Το ίδιο ισχύει και για την ανοικοδόμηση του … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 396-2000

nsk

Αρχαιότητες. Ρυμοτόμηση απαλλοτριωμένων ακινήτων. Η ρυμοτόμηση αρχαιολογικού χώρου δεν είναι νόμιμη. Γνωμ. ΝΣΚ 396-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 376-2000

nsk

Πολεοδομία - Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας. Υποχρέωση ή μη της Διοίκησης προς συμμόρφωση σε ακυρωτική απόφαση του Σ.τ.Ε., ενόψει επιγενόμενης μεταβολής του οικείου νομοθετικού καθεστώτος. Δεν υφίσταται υποχρέωση της Διοίκησης, όπως συμμορφούμενη προς απόφαση του Σ.τ.Ε., η οποία διαπίστωσε την αυτοδίκαιη άρση χαρακτηρισμού περιοχής ως Ζ.Ε.Π. και της αντίστοιχης πολεοδομικής μελέτης λόγω μη υπογραφής της προβλεπόμενης σύμβασης με τον ανάδοχο φορέα, εκδόσει πράξεις ανάκλησης των οικείων Π.Διαταγμάτων, … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 373-2000

nsk

Δάση. Κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων σε δασική έκταση. Πρωτόκολλα επιβολής ειδικής αποζημίωσης. Εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων. Θα επιδιωχθεί δια της δικαστικής οδού η εξαφάνιση των συγκεκριμένων δικαστικών αποφάσεων. Πρέπει να χωρήσει βεβαίωση με την προσήκουσα διαδικασία των ποσών της ειδικής αποζημίωσης, που έχουν επιβληθεί με τα Πρωτόκολλα οικείου Δασαρχείου κατά του Αλ.Γκίκα, κατά των οποίων δεν έχουν ασκηθεί προσφυγές. Γνωμ. ΝΣΚ 373-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 371-2000

nsk

Δάση. Αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ Ο.Τ.Α. Δεν επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση δασών και δασικών εκτάσεων υπέρ Ο.Τ.Α. α και β βαθμού. Γνωμ. ΝΣΚ 371-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 368-2000

nsk

Αρχαιολογικοί χώροι. Έλεγχος νομιμότητας σχετικά με παραχωρητήριο χρήσης ακινήτου ευρισκομένου εκτός των τειχών του Επταπυργίου Θεσσαλονίκης. Είναι δυνατή η εκμίσθωση του χώρου τούτου από το ΥΠ.ΠΟ./ Τ.Α.Π.Α., εφόσον προηγουμένως συναινέσει και εγκρίνει μιά τέτοια μίσθωση η Κ.Ε.Δ. κατά τις κείμενες γι αυτήν διατάξεις. Γνωμ. ΝΣΚ 368-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 361-2000

nsk

Αποκατάσταση ακτημόνων. Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Ανάκληση. Το Δημόσιο πρέπει να ανακαλέσει την αναγκαστική απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε με την 34927/7-3-1953 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας για αποκατάσταση ακτημόνων κτηνοτρόφων, σύμφωνα με το Ν.Δ.2185/52. Γνωμ. ΝΣΚ 361-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 346-2000

nsk

Οι κατασκευές αλιευτικών καταφυγίων στο Άγιον Όρος ορθώς έχουν ενταχθεί σαν δημόσια έργα στο Κοινοτικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα PESCA 1994-1999 για την Ελλάδα. Η εκτέλεση των εν λόγω έργων θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του ν.1198/81 και του π.δ.1231/81 από το Κέντρο Διαφυλάξεως της Αγιορείτικης Κληρονομιάς (ΚΔΑΚ) από το οποίο ασκούνται και όλες οι αρμοδιότητες παντός Υπουργείου ή Αρχής, που ανάγονται στη μελέτη και εκτέλεση των συγκεκριμένων έργων. Γνωμ. ΝΣΚ 346-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 336-2000

nsk

Δημόσια κτήματα. Αιγιαλός. "Εγχώρια περιουσία νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων". Ο αιγιαλός στα Κύθηρα και Αντικύθηρα ήτο ανέκαθεν κοινόχρηστο δημόσιο κτήμα ανήκον κατά το άρθρο 423 του Ιονίου Πολιτικού Κώδικος και άρθρα 967-968 Α.Κ. στο Δημόσιο και όχι στην "επιχώριο" περιουσία των ως άνω νήσων. Οι παλαιοί αιγιαλοί στα Κύθηρα και Αντικύθηρα (οι τόποι, όσους αφήνει η θάλασσα αποσυρομένη) ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου βάσει του άρθρου 423 του Ιονίου Πολιτικού Κώδικα και την ειδική … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 333-2000

nsk

Αιγιαλός. Παραχώρηση της χρήσεως αυτού. Ανανέωση ή παράταση της παραχωρήσεως. Η παραχώρηση χρήσεως αιγιαλού αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση άδειας χρήσεως του αιγιαλού κατά τους όρους της παραχωρητηρίου πράξεως. Ανανέωση ή παράταση της εν λόγω παραχωρήσεως είναι δυνατή μόνον όταν τούτο προβλέπεται δια ειδικής διατάξεως. Γνωμ. ΝΣΚ 333-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 329-2000

nsk

Αρχαιολογικοί χώροι. Ζητήματα περί την τέλεση μυστηρίων στον Ιερό Ναό Αγ.Δημητρίου Μυστρά. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυστρά με την οποία κηρύχθηκε ως πολιούχος της πόλεως αυτής ο Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου, ανεξαρτήτως της υπάρξεως ή μη νομικού ερείσματός της, δεν υπερισχύει των περί προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος διατάξεων. Το ΥΠ.ΠΟ. σε κάθε περίπτωση μη νόμιμης επέμβασης κλπ οιουδήποτε προσώπου ή οργάνου στο άνω αρχαιολογικό μνημείο, έχει δικαίωμα να ζητήσει την κατά … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 326-2000

nsk

Ιχθυόσκαλες. Εκτέλεση έργων επέκτασης και εκσυγχρονισμού των ιχθυοσκαλών του Δημοσίου. Τα έργα επεκτάσεως και εκσυγχρονισμού των δημοσίων ιχθυοσκαλών, υλοποιούνται μεν υπό του φορέως διοικήσεως και διαχειρίσεως των ιχθυοσκαλών, δαπάναις όμως πάντοτε του Δημοσίου και συνεπώς η κυριότης των έργων αυτών ανήκει στο Δημόσιο. Δεν απαιτείται χρηματοδοτική συμμετοχή του φορέως διοίκησης και διαχείρισης των δημοσίων ιχθυοσκαλών των έργων εκσυγχρονισμού αυτών (ιχθυοσκαλών) όταν αυτά ενταχθούν σε σχετικά … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 325-2000

nsk

Αιγιαλός. Πραγματοπαγής παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού. Μη υπαγωγή της "ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε." στην διαιτησία του άρθρου 27 της από 22-7-1972 επενδυτικής σύμβασης μεταξύ Δημοσίου και "ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ". Η παραχώρηση χρήσης αιγιαλού κατ εφαρμογήν των διατάξεων της παρ.2 άρθρου 3 Ν.4171/61 σύμφωνα με το άρθρο 22 της από 22-7-1972 σύμβασης και το άρθρο 8 της από 17-4-1979 αναθεωρητικής τοιαύτης μεταξύ "ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ" και Δημοσίου ισχύει και για την "ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΕΛΛΑΣ … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 281-2000

nsk

Πολεοδομία. Δυνατότητα εγκατάστασης και λειτουργίας εντός οικισμού, προϋφισταμένου του 1923 και μη οριοθετημένου μέχρι σήμερα, επαγγελματικής αθλητικής δραστηριότητας (γήπεδο ποδοσφαίρου "5Χ5") από ιδιώτη. Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση και λειτουργία από ιδιώτη εντός του οικισμού Δαλαμανάρας Αργολίδας (προϋφισταμένου του 1923 και μη οριοθετημένου μέχρι σήμερα) γηπέδων ποδοσφαίρου "5Χ5", διότι η δραστηριότητα αυτή, ως οχλούσα επαγγελματική εγκατάσταση, υπάγεται, ανεξαρτήτως βαθμού οχλήσεως, … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 279-2000

nsk

Αρχαιολογικοί χώροι. Αυθαίρετα. Αντιμετώπιση κτισμάτων, ανεγερθέντων χωρίς άδεια σε αρχαιολογικό χώρο. Αιτήματα για ανέγερση κτίσματος σε ζώνη Β άρθρου 91 ν.1892/90. Αρμοδιότητα Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων και Κ.Α.Σ. Εάν το ΥΠ.ΠΟ. δεν εγκρίνει οριστικώς κάποια κατασκευή (ή εκτέλεση εργασιών) στο ακίνητο του αιτούντος, τότε η κατάσχεση αυτή θεωρείται ως αυθαίρετη κατ άρθρο 9 παρ.12 του ν.2557/1997 και εντεύθεν επέρχονται γι αυτήν οι οικείες συνέπειες της πολεοδομικής και οικοδομικής νομοθεσίας. … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 277-2000

nsk

Επί ακινήτων είναι δυνατή η υπό του Δημοσίου κτήσις κυριότητος και εξ εκτάκτου χρησικτησίας (προγενέστερο δίκαιο). Έκτακτος χρησικτησία επί δημοσίων κτημάτων είναι δυνατή μόνον εφόσον η τριακονταετής παραγραφή αύτη συνεπληρώθη μέχρι της δημοσιεύσεως του Ν.Δ/τος της 22-4/16-5-1926. Η υπό του Δημοσίου χορήγησις αδείας λειτουργίας Καζίνου εις εταιρεία δεν νομιμοποιεί την ακυρότητα της προς αυτήν εισφοράς υπό εταίρου της (Δήμου), ακινήτου ανήκοντος εις το Δημόσιο. Γνωμ. ΝΣΚ 277-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 271-2000

nsk

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο αυθαιρέτου του ν.1337/83, επί αλλαγής χρήσης ακινήτου χωρίς οικοδομική άδεια, όταν με τη νέα χρήση αλλάζουν μόνον οι φορολογικές εν γένει υποχρεώσεις και δημιουργούνται θέσεις στάθμευσης οχημάτων. Γνωμ. ΝΣΚ 271-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 270-2000

nsk

Κτίρια κοινής ωφελείας, κατά την έννοια του άρθρου 26 του ν.1337/83, θεωρούνται και όσα ανήκουν σε μη κερδοσκοπικούς ιδιωτικούς φόρους εφ όσον εξυπηρετούν κοινωφελείς σκοπούς. Στα παραπάνω περιλαμβάνονται και εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολλεγίου Θεσ/κης "ΑΝΑΤΟΛΙΑ", για τις οποίες μπορεί να εγκριθεί τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο. Γνωμ. ΝΣΚ 270-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 248-2000

nsk

Γήπεδο άρτιο κατά παρέκκλιση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2α του από 24/31.5.1985 Π.Δ. εξακολουθεί να θεωρείται ως κατά παρέκκλιση άρτιο και συνεπώς οικοδομήσιμο, μετά τη μείωση που επήλθε λόγω μεταβίβασης τμήματός του 1.000 τ.μ. και την εν συνεχεία επανάκτησή του από τον αρχικό ιδιοκτήτη, δεδομένου ότι το εμβαδόν και οι διαστάσεις του δεν είχαν μειωθεί, πέραν των δια την κατά παρέκκλιση αρτιότητα απαιτουμένων ελαχίστων ορίων. (πλειοψ.) Γνωμ. ΝΣΚ 248-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 239-2000

nsk

Σε περίπτωση που παύσουν οι εργασίες στο ακίνητο για να γίνει αναθεώρηση αδείας λόγω πολεοδομικών παραβάσεων η ΔΟΥ η οποία χορήγησε την βεβαίωση για ηλεκτροδότηση ακινήτου δεν υποχρεούται να προβεί σε ανάκληση της βεβαίωσης αυτής η οποία χορηγήθηκε νομίμως, συντρεχουσών των οριζομένων από τις οικείες διατάξεις του άρθρου 35 του ν.2238/94 προϋποθέσεων, αφού τέτοια υποχρέωση δεν προβλέπεται ούτε από τις γενικές ούτε από τις ειδικές διατάξεις. Γνωμ. ΝΣΚ 239-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 207-2000

nsk

Οι περιορισμοί στις χρήσεις και λειτουργίες που θέτει το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σε ακίνητα προστατευομένων οικισμών του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας, δεσμεύουν τις συναρμόδιες υπηρεσίες άλλων φορέων, ως προς το εύρος των χρήσεων και λειτουργιών. Γνωμ. ΝΣΚ 207-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 189-2000

nsk

Η διάταξη της παρ.10 του άρθρου 20 του ν.2115/1993 δεν έχει έννοια εφαρμογής μετά την κρίση περί αντισυνταγματικότητας των διατάξεων των παρ.2,3 και 4 του ίδιου άρθρου. Γνωμ. ΝΣΚ 189-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 169-2000

nsk

Το ΥΠ.ΠΟ. δεν έχει δυνατότητα και αρμοδιότητα, ελλείψει σχετικής νομοθετικής ρυθμίσεως, να επέμβει για να κατασκευασθεί, ανασκευασθεί η διατηρητέα όψη κατεδαφισθέντος, δυνάμει πρωτοκόλλου επικινδύνου ετοιμορροπίας, κτιρίου. Οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 52 κ.ν.5351/1932, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 32 παρ.5 ν.1337/1983, ανεξαρτήτως του εάν έχουν καταστεί ακόμη ενεργείς, λόγω μη εκδόσεως του προβλεπόμενου από αυτές πρ.δ/τος, αναφέρονται και ρυθμίζουν μόνον την περίπτωση επεμβάσεως για … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 165-2000

nsk

Η δημιουργία και ο καθορισμός οριογραμμής νέου αιγιαλού, μεταφέρει τον έως τότε αιγιαλόν (ήδη παλαιόν) από την κατηγορίαν των δημοσίου δικαίου-κοινοχρήστων εις την ιδιωτικού δικαίου περιουσίαν του Δημοσίου. β) Η περίληψις ακινήτων εις την ζώνην της παραλίας, συνεπάγεται την απαλλοτρίωσιν αυτών περί της οποίας τηρούνται τα κατά τον νόμον, εφόσον βεβαίως πρόκειται περί ιδιωτικού κτήματος και όχι, εφόσον πρόκειται περί δημοσίων εκτάσεων και δη παλαιού αιγιαλού άχρι τούδε κοινοχρήστου, ως εν … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 161-2000

nsk

Η συμμετοχή του Διοικητή του οικείου Αστυνομικού Τμήματος ή Σταθμού στην Επιτροπή Αιγιαλού και Παραλίας και θέσεων Αμμοληψίας (στη θέση του Λιμενάρχη, όταν πρόκειται για αμμοληψία εκτός παραλιακών ή θαλάσσιων χώρων) που προβλέπεται από τις διατάξεις της υπ αριθμ. 1078204/927/ 0006Α/7-8-92 κ.υ.α. δεν είναι νόμιμη, αφού πρόκειται περί έργου που ανατέθηκε στην Αστυνομία με διατάξεις που δεν έχουν προσυπογραφεί από τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης και δεν διατηρήθηκαν σε ισχύ με την … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 157-2000

nsk

Ο κανών του άρθρου 6 παρ.1,2 Ν.2690/1999 α) δεν τηρείται 1) επί εκδόσεως ΠΚΑ (άρθρο 115 ΠΔ 11/12.11.1929) και 2) καθορισμού αιγιαλού-παραλίας και παλαιού αιγιαλού (άρθρο 2-3, 9 ΑΝ 2344/1940), β) τηρείται 1) επί εκδόσεως ΠΔΑ (άρθρο 2 ΑΝ 263/1968) και 2) επί εκδόσεως πρωτοκόλλου κατεδαφίσεως του άρθρου 24 παρ.3 ΑΝ 2344/1940 (κατά πλειοψηφίαν). Οίκοθεν νοείται ότι, και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ισχύει ο κανών (κατ αρχήν) είναι δυνατή η εξαίρεσις απ αυτού κατά συνδρομήν των όρων του νόμου … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 151-2000

nsk

Η εκδιδομένη κατ άρθρον 49 παρ.3 Ν.1416/84 απόφαση παραχώρησης κατά χρήση κοινοχρήστων χώρων του Δημοσίου σε Δήμους και Κοινότητες έχει χαρακτήρα ατομικής διοικητικής πράξης, η οποία ως μη κανονιστική δεν χρήζει δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Γνωμ. ΝΣΚ 151-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 150-2000

nsk

Υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.8 εδ.β του ν.2115/93, λατομείων αδρανών υλικών που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ.2 και 3 του ίδιου άρθρου, με αποκλειστικό, όμως, σκοπό την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και τούτο ανεξάρτητα από το αν έχει διανυθεί ή όχι η διετία που προβλέπει το πρώτο εδάφιο της παρ.8, η ρύθμιση του οποίου έχει κριθεί αντισυνταγματική (πλειοψ.). Γνωμ. ΝΣΚ 150-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 131-2000

nsk

Από της ενάρξεως ισχύος του α.ν.431/68 η διάταξη του άρθρου 31 ν.823/48 καταργήθηκε σιωπηρώς και συνεπώς και επί των κλήρων της περιοχής Ελληνικού Αττικής των ευρισκομένων εντός σχεδίου πόλεως, επιτρέπεται η κατάτμηση υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του α.ν.431/68. Γνωμ. ΝΣΚ 131-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 112-2000

nsk

Οι ακτήμονες καλλιεργητές και κτηνοτρόφοι δεν απέκτησαν δικαίωμα κυριότητας επί των δασικών εκτάσεων των, προς αποκατάστασή τους, εκουσίως μεταβιβασθεισών προς αυτούς, από πρόσωπα μη έχοντα νόμιμο τίτλο ιδίας κυριότητας επ αυτών των εκτάσεων, επί των οποίων, αντιθέτως, προβάλλει βασίμως τέτοιο δικαίωμα το Ελλ.Δημόσιο. Γνωμ. ΝΣΚ 112-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 111-2000

nsk

Παρέχεται η δυνατότητα παραχώρησης της διαχείρισης της λίμνης Βιστωνίδας στην Ι.Μ. Βατοπαιδίου με νομοθετική ρύθμιση, και όχι με απλή απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Με την ίδια νομοθετική ρύθμιση δύνανται να προβλέπονται ρητά ο τρόπος, η χρονική στιγμή, οι όροι και οι εν γένει λεπτομέρειες της διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της εν λόγω λίμνης όπως και η εποπτεία του Υπουργού Γεωργίας επ αυτής καθώς και ο καθορισμός και ο τρόπος απόδοσης του μισθώματος στο Ελλ.Δημόσιο, ή, όπως, άλλωστε … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 110-2000

nsk

Επί διενεργουμένου ελέγχου λειτουργίας Πολεοδομικής Υπηρεσίας Δήμου από την Δ/νση Επιθεώρησης του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. δεν δύναται να χρησιμοποιούνται κατόπιν σχετικής εντολής της εν λόγω Δ/νσης όργανα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προς υλοποίηση του ελέγχου αυτού. Η αρμοδιότητα των αυθαιρέτων κτισμάτων ή κατασκευών της Πολεοδομικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Υπηρεσίας δύναται να ασκηθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.3 Π.Δ.267/98 μόνο στην περίπτωση παραλείψεως κινήσεως της σχετικής διαδικασίας από … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 103-2000

nsk

Ακύρωση σιωπηρής άρνησης Διοίκησης για αποχαρακτηρισμό ιδιοκτησιών ως αθλητικών χώρων. Η Διοίκηση μπορεί να προβεί, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, σε αναγκαστική απαλλοτρίωση για δημόσια ωφέλεια ακινήτων εκ των άνω που είναι αναγκαία για την υλοποίηση της ωφελείας αυτής (κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων). Η αιτιολογία για την κήρυξη τοιαύτης απαλλοτριώσεως πρέπει να είναι ειδική και πλήρης και να αποδεικνύεται από αυτή η πραγματική πρόθεση και δυνατότητα της Διοίκησης για τη συντέλεση της … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 95-2000

nsk

Δεν υπάρχει δυνατότητα ανακλήσεως της υπ αριθμ. 3207/1960 πράξεως-αποφάσεως της Επιτροπής Διαχειρίσεως Ανταλλαξίμων Νομού Καβάλας, περί διαγραφής από τα κτηματολόγια ανταλλαξίμων της εκτάσεως 1.540.697 τ.μ. (τμήμα τσιφλικίου Βασιλάκι) και συνεπώς ούτε δυνατότητα επανακαταλήψεως και επαναγραφής του κτήματος αυτού στα κτηματολόγια. Γνωμ. ΝΣΚ 95-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 91-2000

nsk

Προϋποθέσεις παραχώρησης οικοπέδου διαχειριζόμενου από την Δ/νση Υγείας και Πρόνοιας Θεσσαλονίκης σε αυθαίρετο κάτοχο, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 του Β.Δ.330/1960. Η κρίση για συνδρομή εξαιρετικής περίπτωσης, προκειμένου να προβεί αρμόδια υπηρεσία στην παραχώρηση ή μη του κατεχομένου οικοπέδου, αποτελεί εκτίμηση των πραγματικών δεδομένων όπως διαμορφώνονται κάθε φορά, συνεκτιμωμένων κατά των προσωπικών δεδομένων του αιτούντα την παραχώρηση αυθαιρέτου κατόχου. Γνωμ. ΝΣΚ 91-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 58-2000

nsk

Αρχαιότητες. Δυνατότητα επέκτασης της άδειας αρχαιοπωλείου στη Μύκονο. Γνωμ. ΝΣΚ 58-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 52-2000

nsk

Η αρμόδια υπηρεσία, επειδή δεσμεύεται από την 23/1987 γνωμοδότηση του Γ.Σ.Δ.Κ. (και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις), δεν έχει τη δυνατότητα, παραλείποντας τον κατ αυτή τίτλο κτήσεως του Δημοσίου, να καταχωρήσει στα βιβλία δημοσίων κτημάτων το φερόμενο ως κληρονομιαίο τμήμα εκάστης των στο ερώτημα δύο εδαφικών εκτάσεων (του κτήματος Βεϊκου) με μοναδικό λόγο κτήσεώς του την κληρονομική διαδοχή. Είναι δυνατόν να προστεθεί στην, βάσει της άνω γνωμοδοτήσεως, καταγραφή των ανωτέρω εδαφικών εκτάσεων … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 49-2000

nsk

Η γνωμοδότηση αποφαίνεται επί ζητημάτων ανακυπτόντων εκ της εφαρμογής της νομοθεσίας περί Εθνικού Κτηματολογίου (νόμοι: 2308/1995, 2508/1997, 2664/1998), μεταξύ των οποίων ο τρόπος και το περιεχόμενο: α) της δηλώσεως της ακινήτου περιουσίας του Δημοσίου στο στάδιο της κτηματογραφήσεως, β) της υποβαλλομένης από το Δημόσιο ενστάσεως κατά της εγγραφής εμπραγμάτου δικαιώματος τρίτου επί ακινήτου, γ) της ασκουμένης προσφυγής κατά της αποφάσεως επί της ενστάσεως και δ) της ασκουμένης αγωγής. Γνωμ. … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 19-2000

nsk

Η Διοίκηση δύναται για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ανεξαρτήτως παρόδου μακρού χρόνου, να ανακαλέσει πράξη, εξ υπαρχής άκυρη, με την οποία υπήχθη σε σχέδιο πόλεως έκταση οικοδομικού συνεταιρισμού αναγνωρισθείσα εκ των υστέρων κατά το μέγιστο μέρος αυτής ως δημόσιο και ιδιωτικό δάσος, αφού το σχέδιο πόλεως κατέστη εκ των πραγμάτων ανεφάρμοστο. Γνωμ. ΝΣΚ 19-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 17-2000

nsk

Απευθείας εκποίηση προσκυρωτέου ανταλλαξίμου κτήματος. Εφαρμοστέες διατάξεις. Έκπτωση δικαιούχου εξαγοράς από τα αγοραστικά του δικαιώματα και προϋποθέσεις της μετά ταύτην εκποιήσεως του ανταλλαξίμου και διοικητικής αποβολής και ποινικής διώξεως του εξακολουθούντος να κατέχει τούτο εκπεσόντος. Γν. ΝΣΚ 17-2000 … [Read more...]