Γνωμοδότηση ΝΣΚ 615-2005

nsk

Παραχώρηση της νέας Ιχθυόσκαλας Χίου. Η παραχώρηση των εγκαταστάσεων της νέας Ιχθυόσκαλας Χίου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν 2971/2001. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 615-2005 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 609-2005

nsk

Αντάλλαγμα προς παραχώρηση απλής χρήσεως αιγιαλού – παραλίας. Το αντάλλαγμα για την παραχώρηση της απλής χρήσεως αιγιαλού – παραλίας σε όμορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καθορίζεται με βάση την ανώτερη τιμή του δίκλινου δωματίου που προτείνεται από κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση και εγκρίνεται από τον Ε.Ο.Τ. (πλειοψ.) Γνωμοδότηση ΝΣΚ 609-2005 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 603-2005

nsk

Αρμοδιότητα για την χορήγηση αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας κέντρου διασκεδάσεως στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν περισσότερα από 200 καθίσματα, στους χερσαίους χώρους τοπικής αρμοδιότητος των οργανισμών λιμένων και λιμενικών ταμείων. Υπό το πρίσμα των κειμένων και εφαρμοστέων διατάξεων των άρθρων 1, 2 και 9 του ΑΝ 2520/1940 (ΦΕΚ Α΄ 273), 3 του Ν 2323/1995 (ΦΕΚ Α΄ 145) και 23-25 της κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 3 παρ.3 αυτού εκδοθείσης υπ’ αριθμ. 3131/17/96/28-2-1997 κοινής αποφάσεως των … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 602-2005

nsk

Οριοθέτηση υδατορεμάτων και δόμηση πλησίον των. Αρμόδιο όργανο για την επικύρωση της οριοθετήσεως υδατορεμάτων είναι κατά κανόνα ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας. Η δόμηση πλησίον των υδατορεμάτων βασίζεται στην οριοθέτησή τους (προσωρινή ή οριστική). Γνωμοδότηση ΝΣΚ 602-2005 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 582-2005

nsk

Χορήγηση αντιγράφων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων μη ιοντίζουσας ακτινοβολίας για το ραδιοτηλεοπτικό πάρκο του Ν. Θεσ/νίκης, καθώς και οι εισηγήσεις υπηρεσιακών παραγόντων ή ειδικών επιστημόνων που αποτέλεσαν τη δικαιολογητική βάση για την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης είναι διοικητικά έγγραφα – Έννοια βιομηχανικού και εμπορικού απορρήτου – Οι παραπάνω μελέτες δεν εμπίπτουν σ’ αυτό – Υποχρέωση της Διοίκησης για χορήγηση αντιγράφων. Γνωμοδότηση … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 562-2005

nsk

Ανάρτηση έκθεσης και διαγράμματος καθορισμού αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού. Η ανάρτηση της έκθεσης και του διαγράμματος καθορισμού του αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού, που προβλέπεται από την διάταξη του άρθρου 5 παρ.5 εδ.γ’ Ν 2971/2001, πρέπει να λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα με την κίνηση της διαδικασίας δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης του καθορισμού αυτού. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 562-2005 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 539-2005

nsk

Δυνατότητα ή μη σύναψης από την Κτηματική Εταιρία Δημοσίου ομολογιακών δανείων του Ν 3156/2003 με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω Τραπέζης. Η συσταθείσα με το Ν 973/79 Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου ως δημόσια επιχείρηση λειτουργούσα χάριν του δημοσίου συμφέροντος δεν μπορεί με μόνη την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυτής επικαλούμενη τη διάταξη του άρθρου 1 παρ.2 Ν 3156/2003 να εκδώσει ομολογιακό δάνειο με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω Τραπέζης, ούτε με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού κατ’ επίκληση της … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 537-2005

nsk

Έννοια «αγροτικών εκμεταλλεύσεων» για την καταβολή επιχορήγησης σ’ αυτές κατ’ άρθρο 36 του Ν 2459/1997. Στον όρο «αγροτικές εκμεταλλεύσεις», ο οποίος αναφέρεται στην κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 36 του Ν 2459/1997 εκδοθείσα υπ’ αριθ. 18171/Β.1027/16.5.2005 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., για τις ανάγκες εφαρμογής των διατάξεών τους, περιλαμβάνονται οι οικονομικά οργανωμένες γεωργικές και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις είτε ανήκουν σε ένα ή … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 534-2005

nsk

Απόφαση Νομάρχη για την κήρυξη αναδασωτέας καμένης δασικής εκτάσεως. Εξαίρεση μη δασικών τμημάτων. Για την εξαίρεση από την αναδάσωση μη δασικών τμημάτων εντός της καμένης έκτασης δεν αρκεί η αόριστη αναγραφή στο σώμα της απόφασης ή ακόμη και στο υπόμνημα του σχεδιαγράμματος της φράσης «εξαιρούνται όλες οι γεωργικά καλλιεργούμενες εκτάσεις που βρίσκονται μέσα στα όρια της καμένης έκτασης», αλλά αντιθέτως οι εξαιρούμενες εκτάσεις θα πρέπει με την απόφαση που κηρύσσει την αναδάσωση να … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 421-2005

nsk

Επίταξη – Αναγκαστική μίσθωση των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ». Είναι δυνατή η επίταξη των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», καθώς και των υπηρεσιών του αναγκαιούντος προσωπικού σε περίπτωση πολέμου, κρίσεων και ταχύτατα εξελισσομένων καταστάσεων που απαιτούν άμεση κινητοποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες καταστάσεις μπορεί να εξελιχθούν σε πολεμικά γεγονότα. Εν καιρώ ειρήνης, η ανάγκη των Ενόπλων Δυνάμεων για την εξυπηρέτηση των εθνικών σχεδίων … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 416-2005

nsk

Έκδοση ομολογιών για αποζημίωση απαλλοτρίωσης βάσει του ν.δ/τος 2185/1952 προς αποκατάσταση ακτημόνων. Είναι σύννομη η έκδοση υπουργικής απόφασης για έκδοση ομολογιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ/τος 2185/1952. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 416-2005 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 395-2005

nsk

Επανακαθορισμός των ορίων του αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού. Η Επιτροπή καθορισμού των ορίων του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού, στην περίπτωση κατά την οποία προσκομίζονται από τον ενδιαφερόμενο στοιχεία, που καταδεικνύουν κατά την άποψή του, εσφαλμένη χάραξη των σχετικών ορίων, οφείλει να τα εξετάσει ακόμη και πριν την υπογραφή της επικυρωτικής απόφασης και την δημοσίευσή της στην Ε.τ.Κ. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 395-2005 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 386-2005

nsk

Έκδοση οικοδομικής άδειας – Χάραξη αιγιαλού και παραλίας. Δεν είναι αναγκαία η χάραξη αιγιαλού και παραλίας πριν την έκδοση οικοδομικής αδείας για ακίνητο που κείται εντός του σχεδίου πόλεως και απέχει μέχρι εκατό μέτρα από την ακτογραμμή. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 386-2005 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 346-2005

nsk

Δυνατότητα ή μη νομιμοποιήσεως αυθαιρέτων κατασκευών, που έγιναν εντός αρχαιολογικών χώρων. Κατάτμηση γηπέδου σε μικρότερα γήπεδα άνω των 4.000 τ.μ. εκάστου, προ της ισχύος του Ν 3212/2003 και μεταγενέστερη σύσταση πραγματικής δουλείας μεταξύ του πωλητού που παρακράτησε στην κυριότητά του εδαφική λωρίδα άνω των 4.000 τ.μ. και των αγοραστών των επί μέρους κατατμηθέντων γηπέδων, από μόνη της δεν παραβιάζει το άρθρο 20 ΝΔ 17.7/16.8.1923, πλην εναπόκειται στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., μετά γνώμη του … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 341-2005

nsk

Δυνατότητα ή μη νομιμοποιήσεως αυθαιρέτων κατασκευών, που έγιναν εντός αρχαιολογικών χώρων. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 341-2005 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 335-2005

nsk

Προσωρινές λυόμενες κατασκευές ειδικών προδιαγραφών (πέργκολες) επί του αιγιαλού και της παραλίας - Έννοια έργου. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 335-2005 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 320-2005

nsk

Παραχώρηση κατά κυριότητα δασικής έκτασης σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 320-2005 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 318-2005

nsk

Επανακαθορισμός αιγιαλού – Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλου κατεδάφισης. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 318-2005   … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 315-2005

nsk

Απαλλοτρίωση ακινήτου υπέρ του Δημοσίου με δαπάνες ΤΕΘΑ μόνο για κάλυψη στρατιωτικών αναγκών. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 315-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 306-2005

nsk

Ερωτήματα σχετικά με ακίνητο κείμενο εντός της Ζώνης Α΄ Προστασίας κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 306-2005 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 256-2007

nsk

Η τροποποίηση της διοικητικής πράξης καθορισμού της Ζώνης Λιμένα Ραφήνας, μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης με την οποία εξαιρείται ιδιοκτησία τρίτων από την έκταση της Ζώνης, πρέπει να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν 2971/2001. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 256-2007 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 227-2005

nsk

Καθορισμός χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 227-2005 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 225-2005

nsk

Δήμευση και καταστροφή επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 225-2005 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 222-2005

nsk

Νομιμοποίηση παρανόμου κτίσματος επί χερσαίας ζώνης λιμένος υπό την ισχύ του Ν 2971/2001. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 222-2005 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 212-2005

nsk

Χορήγηση πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας κτιρίου σε ιδιώτη. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 212-2005 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 175-2005

nsk

Περιβαλλοντική αδειοδότηση υδρογεωτρήσεων μετά την ισχύ του Ν 3199/2003. http://www.nsk.gov.gr/webnsk/gnwmodothsh.jsp?gnid=4190 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 159-2005

nsk

Πολιτιστικό περιβάλλον. Ιστορικοί τόποι. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 159-2005 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 132-2005

nsk

Τουριστικοί λιμένες. Συμβάσεις παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης. Έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.   … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 118-2005

nsk

Νομιμοποίηση εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υπαγομένων στη νομοθεσία για την προστασία κεφαλαίων εξωτερικού. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 118-2005   … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 107-2005

nsk

Παραχώρηση χρήσης χώρου δυνάμει δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου σε χερσαία ζώνη λιμένος. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 107-2005 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 85-2005

nsk

Ανάκληση απόφασης ανακλητικής οικοδομικής αδείας. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 85-2005 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 61-2005

nsk

Προσωρινές λυόμενες κατασκευές ειδικών προδιαγραφών (πέργκολες) επί του αιγιαλού και της παραλίας. Έννοια έργων. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 61-2005 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 52-2005

nsk

Αιγιαλός – Παραλία. Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού σε ξενοδοχεία. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 52-2005 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 49-2005

nsk

Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ). Πρόστιμο. Αναστολή. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 49-2005 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 33-2005

nsk

Επιθεωρητές Περιβάλλοντος – Αρμοδιότητες. Οικοδομική άδεια – Προθεσμία συμπλήρωσης φακέλου – Αναστολή αυτής. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 33-2005 … [Read more...]