Γνωμοδότηση ΝΣΚ 578-2006

nsk

Επενδύσεις – Αλιεία – Ανάκτηση κοινοτικών /εθνικών ενισχύσεων – Ακυρότητα απόφασης Γενικής Συνέλευσης Α.Ε. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 578-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 573-2006

nsk

Μισθωτικά δικαιώματα σε λατομείο. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 573-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 527-2006

nsk

Κατεδάφιση αυθαιρέτων. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 527-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 487-2006

nsk

Τουριστικές επιχειρήσεις. Κοινόχρηστοι χώροι. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 487-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 407-2006

nsk

Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (Α.Ο.Ο.Α.). Έκταση απαγορεύσεως του άρθρου 12 ΑΝ 1563/1950, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 407-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 383-2006

nsk

Ιδιωτικές επενδύσεις. Διεκδίκηση επένδυσης ακινήτου. Επιστροφή ή μη εγγυητικών επιστολών για εξασφάλιση Δημοσίου σε περίπτωση εκνίκησης. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 383-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 377-2006

nsk

Αρμοδιότητα για παράταση λειτουργίας λατομείου. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 377-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 373-2006

nsk

Δήμοι. Δυνατότητα παραχώρησης έκτασης του Δημοσίου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 260 ΔΚΚ, για στεγαστική αποκατάσταση παλιννοστούντων ομογενών. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 373-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 351-2006

nsk

Έρευνα ιδιοκτησιακού καθεστώτος ακινήτου. Απόδοση τούτου. Επανεξέταση με βάση νέα στοιχεία. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 351-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 343-2006

nsk

Επανακαθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού-παραλίας, λόγω λιμενικών έργων και προσχώσεων. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 343-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 338-2006

nsk

Διαδικασία προσαρτήσεως συνοικισμού σε Δήμο ή Κοινότητα. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 338-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 322-2006

nsk

Παραχώρηση δημόσιας δασικής έκτασης σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Προϋποθέσεις. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 322-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 302-2006

nsk

Αποχαρακτηρισμός των εκτάσεων της ενιαίας κοινόχρηστης ζώνης αιγιαλού και παραλίας που εσφαλμένα περιελήφθησαν στα τεμάχια της οριστικής διανομής του αγροκτήματος «Κολύμπια Ρόδου», η οποία (διανομή) κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 145/1962 Π.Υ.Σ. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 302-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 296-2006

nsk

Πράξεις του Δασάρχη χαρακτηρισμού εκτάσεως ως δασικής ή μη, σε περιοχές που δεν έχει συνταχθεί δασολόγιο, κατ’ άρθρο 14 Ν 998/79. Γνωστοποίηση διατυπώσεων δημοσιότητας της πράξης στη Διοικητική αρχή. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 296-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 272-2006

nsk

Ένταξη ή μη στη ζώνη του αιγιαλού και της παραλίας, με τη διαδικασία του επανακαθορισμού, της ιδιωτικής μαρίνας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 272-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 267-2006

nsk

Διαδικασία επιστροφής αποζημιώσεως σε περίπτωση ανακλήσεως της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 267-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 265-2006

nsk

Ιδιωτικές επενδύσεις. Υπαγωγή επενδυτικών προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος κ.λπ. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 265-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 199-2006

nsk

Λιμένες. Χερσαία ζώνη. Δυνατότητα αποχαρακτηρισμού τμήματος χερσαίας ζώνης. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 199-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 198-2006

nsk

Μετατροπή υφιστάμενου λιμενικού έργου σε ξενοδοχειακό λιμένα. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 198-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 115-2006

nsk

Εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 6 του Ν 1428/1984 στις συμβάσεις μίσθωσης των ιδιωτικών λατομείων αδρανών υλικών. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 115-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 94-2006

nsk

Έννοια «υπαιθρίων» χώρων για την εφαρμογή του άρθρου 37 της υπ’ αριθμ. Α1β/8577/1983 Υγειονομικής Διατάξεως. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 94-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 53-2006

nsk

Αποχαρακτηρισμός ακινήτου εμφαινομένου σε ρυμοτομικό σχέδιο ως χώρος «παιδικής χαράς». Γνωμοδότηση ΝΣΚ 53-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 45-2006

nsk

Αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεως Εγκρίσεως Περιβαλλοντικών Όρων για ανέγερση ξενοδοχείου σε περιοχή υπό ένταξη στο δίκτυο NATURA 2000. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 45-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 18-2006

nsk

Αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεως Εγκρίσεως Περιβαλλοντικών Όρων για ανέγερση ξενοδοχείου σε περιοχή υπό ένταξη στο δίκτυο NATURA 2000. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 18-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 13-2006

nsk

Καθορισμός αιγιαλού και παραλίας. Έννοια του όρου «τεχνικά έργα» για την εφαρμογή της διατάξεως της παρ.1 περ.στ’ του άρθρου 9 του Ν 2971/2001. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 13-2006 … [Read more...]