Γνωμοδότηση ΝΣΚ 497-2007

nsk

Περιεχόμενο του όρου «απαλλοτρίωση» σε Διεθνή Συμφωνία Προστασίας Επενδύσεων μεταξύ Ελλάδος και τρίτης χώρας. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 497-2007 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 468-2007

nsk

Αιγιαλός. Παραχώρηση απλής χρήσης σε Ο.Τ.Α. και αμιγείς δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις. Προϋποθέσεις. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 468-2007 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 460-2007

nsk

Υποχρέωση ή μη ονομαστικοποίησης του συνόλου των μετοχών των ημεδαπών ανωνύμων εταιριών που έχουν επενδεδυμένα τα κεφάλαιά τους σε αστικά ακίνητα σε ποσοστό 60% - Κατάργηση σχετικών διατάξεων, κατ’ εφαρμογή της παρ.11 του άρθρου 6 του Ν 3296/2004. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 460-2007 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 441-2007

nsk

Επενδύσεις μετατροπής συγκροτήματος παραδοσιακών κτιρίων σε ενιαία ξενοδοχειακή μονάδα. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 441-2007 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 384-2007

nsk

Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ιδιωτικής κλινικής – Προϋπόθεση για την κατ’ άρθρο 10 του ΠΔ 247/1991 θεώρηση. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 384-2007 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 343-2007

nsk

Απόκτηση, από το Ελληνικό Δημόσιο, της κυριότητας ακινήτου που βρίσκεται μέσα σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο. Διατυπώσεις. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 343-2007 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 260-2007

nsk

Τουριστικοί λιμένες. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 260-2007 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 213-2007

nsk

Κτηματολογικό Γραφείο. Παροχή συναίνεσης του Δημοσίου για τη διόρθωση εγγραφής ακινήτου σε κτηματολογικό πίνακα με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη». Γνωμοδότηση ΝΣΚ 213-2007 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 195-2007

nsk

Ανάκληση άδειας εγκατάστασης αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 195-2007 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 130-2007

nsk

Αναγκαστική απαλλοτρίωση από το Δήμο Καλαμαριάς, για πολιτιστικούς σκοπούς, διατηρητέου ακινήτου, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως έργο τέχνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/1950. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 130-2007 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 39-2007

nsk

Ανανέωση άδειας εγκατάστασης Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 39-2007 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 26-2007

nsk

Αναγκαστική απαλλοτρίωση δημοτικής δασικής έκτασης για την εγκατάσταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 26-2007 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 15-2007

nsk

Ισχύς κυρωθέντος αναδασμού – Καθορισμός παλαιού αιγιαλού. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 15-2008 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 11-2007

nsk

Ιδιωτικά δασοτεμάχια ειδικής προστασίας και ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 11-2007 … [Read more...]