Γνωμοδότηση ΝΣΚ 453-2010

nsk

Ιδιοκτησιακό καθεστώς έκτασης νήσου Κρήτης – Μοναστηριακή Περιουσία. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 453-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 452-2010

nsk

Κατάργηση ή μη των υφιστάμενων προ του ΓΟΚ 1985 διαταγμάτων όρων δομήσεως, με τα οποία καθορίζεται ποσοστό καλύψεως μικρότερο του 70% (ρύθμιση άρθρου 8 παρ. 1 Ν 1577/1985) – Ερμηνεία της διατάξεως του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν 2831/2000. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 452-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 451-2010

nsk

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. – Σύνταξη των προβλεπομένων από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.4 του Ν 2664/1998 τοπογραφικών διαγραμμάτων, που είναι εξαρτημένα στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΄87 – Αρμόδιοι μηχανικοί. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 451-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 449-2010

nsk

Αναπτυξιακές συμβάσεις - Ισχύς του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης, από την Ανώνυμη Τουριστική Τεχνική Βιομηχανική Εταιρεία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ», του έμπροσθεν των εγκαταστάσεών της, τμήματος αιγιαλού και παραλίας, που βρίσκεται στο Ν. Μαρμαρά Χαλκιδικής. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 449-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 412-2010

nsk

Χορήγηση άδειας επέκτασης βιομηχανικής – βιοτεχνικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν 3325/2005. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 412-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 387-2010

nsk

Εργαστήρια φυσικοθεραπείας – Λειτουργία ή μη σε περιοχή αμιγούς κατοικίας – Έκδοση ή μη οικοδομικής άδειας αλλαγής χρήσης του χώρου που προορίζεται για χρήση κατοικίας. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 387-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 380-2010

nsk

Αναθεώρηση οικοδομικής άδειας – Υπαγωγή ή μη σε Φ.Π.Α. ή σε Φ.Μ.Α. της μεταβίβασης ιδιοκτησίας, η οποία αποτελεί προσθήκη (καθ’ ύψος ή κατ’ επέκταση ή σε βάθος) σε ανεγειρόμενη οικοδομή με άδεια εκδοθείσα το 2005. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 380-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 360-2010

nsk

Δημόσια έκταση – Ιδιοκτησιακό καθεστώς – Εφαρμογή ή μη του άρθρου 12 του Ν 3208/2003. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 360-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 349-2010

nsk

Συνεχόμενα άρτια οικόπεδα. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 349-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 348-2010

nsk

Ιδιοκτησιακό καθεστώς έκτασης στη Ραφήνα Αττικής – Συμβιβαστική επίλυση της ένδικης διαφοράς μεταξύ Ελλ. Δημοσίου και κληρονόμων Δ.Κ. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 348-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 334-2010

nsk

Αρμοδιότητα επιβολής προστίμων για αυθαίρετες κατασκευές στη χερσαία ζώνη λιμένα. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 334-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 307-2010

nsk

Απαλλοτρίωση ακινήτων – Τ.Α.Π.Α. – Αποφάσεις προσδιορισμού προσωρινής και οριστικής τιμής μονάδας – Παρακατάθεση αποζημίωσης – Χρονικός προσδιορισμός έναρξης προθεσμίας. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 307-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 290-2010

nsk

Ξενοδοχεία - Διερεύνηση του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1 περιπτ. γ, υποπ. i, ii του Ν 3299/2004, όπως ισχύει, που αφορούν ενισχυόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες του τομέα τουρισμού. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 290-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 281-2010

nsk

Μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας ιδιωτικού ΚΤΕΟ που βρίσκεται σε περιοχή γενικής κατοικίας ή πολεοδομικού κέντρου. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 281-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 260-2010

nsk

Δυνατότητα εκτέλεσης έργων δασικής αναψυχής σε αναδασωτέες και δασωτέες εκτάσεις. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 260-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 249-2010

nsk

Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Mη συντέλεση - Αυτοδίκαιη άρση κατόπιν δικαστικής απόφασης - Δυνατότητα τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου - Υποχρέωση ή μη για αντιστάθμισμα κοινοχρήστων χώρων - Εισφορά γης. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 249-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 248-2010

nsk

Κατάταξη των μονάδων απεξάρτησης–ξενώνων επανένταξης «18 άνω» ως προς την πολεοδομική τους λειτουργία, σε σχέση με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης στο Δήμο Ψυχικού. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 248-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 229-2010

nsk

Έκδοση οικοδομικών αδειών εντός της παραχωρηθείσης ζώνης λιμένα από τον «Ο.Λ.Π. ΑΕ» προς την Ανώνυμη Εταιρεία Αποκλειστικού Σκοπού (ΑΕΑΣ). Γνωμοδότηση ΝΣΚ 229-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 222-2010

nsk

Εκποίηση ιδιωτικού δάσους. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 222-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 215-2010

nsk

Κήρυξη έκτασης αναδασωτέας που τελεί σε νόμιμο καθεστώς αλλαγής χρήσης. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 215-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 192-2010

nsk

Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης. Δυνατότητα πραγματοποίησης ΜΣΔ. Δυνατότητα έγκρισης χορήγησης τίτλου ΜΣΔ. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 192-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 179-2010

nsk

Χώροι στάθμευσης στο υπόγειο κτίριο του Ολυμπιακού Κέντρου Γαλατσίου – Νομιμοποίηση μεταλλικής κατασκευής με την οποία έχει στεγαστεί το ως άνω Κέντρο. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 179-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 178-2010

nsk

Ανέγερση ΙΚΤΕΟ – Έκδοση οικοδομικής άδειας – Έννοια «γηπέδου» κατ άρθρο 2 παρ.12 του ΓΟΚ και 36 του Ν 2963/2001. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 178-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 148-2010

nsk

Σφαγεία – Επέκταση ετήσιας δυναμικότητας – Έκδοση ή μη άδειας σκοπιμότητας για τη χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας σφαγείου – Έλεγχος τήρησης και εφαρμογής των ισχυουσών περιβαλλοντικών και υγειονομικών διατάξεων. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 148-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 135-2010

nsk

 Χορήγηση ή μη από το Δημόσιο αντιγράφων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υπέβαλε εταιρεία σε ανταγωνίστρια αυτής, κατόπιν αιτήσεως – Προστασία πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε νόμιμα κατοχυρωμένα δικαιώματα – Έννοια «απορρήτου». Δεδομένου ότι εκ μέρους της εταιρείας «…ΑΕ» προβάλλεται εντελώς αορίστως ότι αυτή έχει δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, και μάλιστα χωρίς καθόλου να εξειδικεύεται σε τι ακριβώς συνίσταται το δικαίωμα αυτό, η διοίκηση οφείλει να επιτρέψει στην εταιρεία … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 116-2010

nsk

Πρόστιμο ρύπανσης υδάτων και παραβίασης της νομοθεσίας για τα ύδατα. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 116-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 78-2010

nsk

Αρμοδιότητα για έκδοση βεβαιωτικής πράξης αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 78-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 62-2010

nsk

Προϋποθέσεις κτιριακής υποδομής για τη χορήγηση σε Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης της ειδικής άδειας άσκησης της δραστηριότητας διαμεσολάβησης για εξεύρεση θέσης εργασίας. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 62-2010   … [Read more...]