Γνωμοδότηση ΝΣΚ 632-2012

nsk

Επιχορήγηση βάσει του ν. 3299/2004 για επένδυση επιχειρήσεως προεγκατεστημένης σε βιομηχανικό πάρκο. Η επιχείρηση, που υλοποιούσε επενδυτικό σχέδιο βάσει των διατάξεων του ν. 3299/2004 και ήταν προεγκατεστημένη σε βιομηχανικό πάρκο του ν. 2545/1997, δικαιούται αυξημένο ποσοστό (10%) επιχορηγήσεως, λόγω της εγκαταστάσεώς της σε αυτό το πάρκο και τούτο διότι η έγκριση του καθορισμού του πάρκου έλαβε χώρα πριν τη δημοσίευση της αποφάσεως πιστοποιήσεως της ολοκληρώσεως της επενδύσεως στην ΕτΚ, … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 577-2012

nsk

Απόδοση από το Τ.Π. & Δανείων απαλλοτριωτικής αποζημίωσης. Το Τ.Π. & Δανείων, δεσμευόμενο από την απόφαση αναγνώριση δικαιούχων, οφείλει να αποδώσει το συμπληρωματικό ποσό της παρακατατεθείσης, λόγω απαλλοτρίωσης, αποζημίωσης, κατά το ποσοστό που οι ιδιοκτήτες της απαλλοτριωθείσης έκτασης αναγνωρίστηκαν δικαιούχοι. (ομοφ.) Γνωμ. ΝΣΚ 577-2012 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 479-2012

nsk

Ανταλλάξιμα κτήματα – Πρωτόκολλα Διοικητικής Αποβολής – Εφαρμοστέες διατάξεις. Η διοικητική αποβολή των αυθαιρέτων κατόχων ανταλλαξίμων κτημάτων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.7 εδ.γ’ του β.δ/τος της 24/31-10-1940, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στη γνώμη της πλειοψηφίας της υπ’ αριθ. 312/1999 γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. Η Ανταλλάξιμη Περιουσία διοικείται και διαχειρίζεται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις για την Ανταλλάξιμη Περιουσία, όπως έχει κριθεί με την υπ’ … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 420-2012

nsk

Έγκριση των καταστατικών των οικοδομικών συνεταιρισμών, στο πλαίσιο της διαδικασίας σύστασής τους – Εφαρμοστέες διατάξεις – Εποπτεύων Υπουργός. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 420-2012     … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 408-2012

nsk

Κήρυξη ή μη ως διατηρητέου κτιρίου καπναποθήκης. Δεν εμπίπτει στη γνωμοδοτική αρμοδιότητα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η ουσιαστική εκτίμηση για τη συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων και κριτηρίων, προκειμένου να χαρακτηρισθεί σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις ένα κτίριο διατηρητέο. Αποτελεί τεχνική κρίση που ανήκει στην αρμοδιότητα της Διοίκησης. (ομοφ.) Γνωμ. ΝΣΚ 408-2012   … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 378-2012

nsk

Χορήγηση άδειας εγκαταστάσεως μονάδος αποθηκεύσεως και διακινήσεως πετρελαιοειδών – Περιορισμοί. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 378-2012 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 359-2012

nsk

Δήμοι - Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Πολεοδομικών Εφαρμογών - Δικαιώματα Δήμων και Πράσινου Ταμείου επί κρατήσεως ΚΗ΄ Ψηφίσματος και επί προστίμων ανεγέρσεως και διατηρήσεως αυθαιρέτων. Δικαιούχοι των ποσοστών επί των προστίμων, που επιβάλλονται για παραβάσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας και της κρατήσεως του ΚΗ΄ Ψηφίσματος της 23/23 Φεβρουαρίου 1947 είναι οι δήμοι στο όνομα και στη περιφέρεια των οποίων ασκείται η σχετική αρμοδιότητα και όχι οι δήμοι οι οποίοι παρέχουν διοικητική/ τεχνική … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 355-2012

nsk

Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου οικοδομής, με καθεστώς οριζόντιας ιδιοκτησίας, για Parking – Υποχρέωση ή μη υποβολής δήλωσης περί καταβολής φόρου επί μισθωμάτων κοινοχρήστων χώρων. Κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου τροποποίησης υφιστάμενης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, προκειμένου να παραχωρηθεί η αποκλειστική χρήση τμήματος χώρου (πυλωτής, ταράτσας κ.λπ.) σε ιδιοκτήτη οριζόντιας ιδιοκτησίας της ίδιας οικοδομής, δεν απαιτείται να προσκομίζεται στο συμβολαιογράφο, κατά περίπτωση, … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 353-2012

nsk

Διόρθωση κτηματολογικού διαγράμματος και κτηματολογικού πίνακα σε απαλλοτριώσεις που κηρύσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 353-2012           … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 337-2012

nsk

Συνέπειες από την τυχόν εκμίσθωση ή περαιτέρω παραχώρηση σε τρίτο δημοσίου ακινήτου, παραχωρηθέντος κατά κυριότητα στον συνεταιρισμό Π.Ε. «Κ………», έναντι τιμήματος. Η τυχόν εκμίσθωση ή η περαιτέρω παραχώρηση σε τρίτο του παραχωρηθέντος σε συνεταιρισμό, βάσει της διάταξης της παρ.8 του άρθρου 35 του Ν. 1473/1984, δημοσίου ακινήτου θα συνιστά παράβαση όρου της σχετικής απόφασης παραχώρησης και θα συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκληση της παραχώρησης και την επάνοδο της κυριότητας του ακινήτου στο … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 336-2012

nsk

Δυνατότητα ή μη δωρεάν παραχώρησης ανταλλαξίμου οικοπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.6 του ν.δ. 2967/1954, στο Σύλλογο Καυκασίων Καλαμαριάς «Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ». Δεν είναι δυνατή η, βάσει της παρ.6 του άρθρου 12 του ν.δ. 2967/1954, δωρεάν παραχώρηση στο Σύλλογο Καυκασίων Καλαμαριάς «Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ανταλλάξιμου οικοπέδου στη Θεσ/νίκη, διότι, όπως προκύπτει από την σχετική αίτηση του εν λόγω συλλόγου στην Κτηματική Υπηρεσία Θεσ/νίκης, δεν πληρούται η προϋπόθεση της ως άνω διάταξης, δηλαδή η χρησιμοποίηση … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 263-2012

nsk

Αυθαίρετα – Τακτοποίηση βάσει των Ν. 3775/2009, Ν. 3843/2010 και Ν. 4014/2011 και εξομοίωσή τους με νόμιμες κατασκευές – Δανειοδότησή τους ή μη από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 263-2012     … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 245-2012

nsk

Μίσθωση ακινήτου για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) – Διάρκεια, τύπος μισθωτηρίου και συναφή ζητήματα. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 245-2012     … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 185-2012

nsk

Αιγιαλός – Παραχώρηση δικαιώματος χρήσεως αιγιαλού προς εκτέλεση ναυταθλητικών έργων, βάσει μελετών εγκριθεισών από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατ’ άρθρ. 14 παρ. 3β του Ν. 2971/2001 – Εφαρμογή ή μη της διάταξης σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 185-2012     … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 184-2012

nsk

Απόδοση συμπληρωματικής αποζημίωσης λόγω άρσης τεκμηρίου ωφέλειας, στην αναγνωρισθείσα δικαιούχο της αποζημίωσης απαλλοτριωθέντος ακινήτου, η οποία ωστόσο δεν ήταν διάδικος στη δίκη με την οποία κρίθηκε ότι το απαλλοτριωθέν ακίνητο δεν βαρύνεται με αυταποζημίωση. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 184-2012     … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 148-2012

nsk

Αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση των οικοδομικών αδειών, τον έλεγχο της εκτέλεσης των οικοδομικών εργασιών και την έκδοση των αντίστοιχων διοικητικών πράξεων, στα κτίρια που αναφέρονται στο άρθρο 47 παρ.2 του Ν. 590/1977. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 148-2012     … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 83-2012

nsk

Δημόσια κτήματα – Εκποίηση – Πρωτόκολλο εξοφλήσεως χρέους. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 83-2012           … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 82-2012

nsk

Ανάκληση απόφασης παραχώρησης δημοσίου κτήματος, λόγω μη εκπλήρωσης όρων της παραχώρησης.   Γνωμοδότηση ΝΣΚ 82-2012 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 10-2012

nsk

Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας για τις προς πολεοδόμηση περιοχές – Προϋποθέσεις εκπόνησής τους από τις αναθέτουσες αρχές του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν 3316/2005. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 10-2012 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 21-2012

nsk

Επιβολή ή μη ποινικών και διοικητικών κυρώσεων κατ’ άρθρο 29 (παρ. 1) του Ν. 2971/2001 για αυθαίρετη μεταβολή αιγιαλού, παραλίας, θάλασας κ.λπ. σε μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών, των οποίων οι άδειες λειτουργίας έχουν λήξει. Oι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις (λιμενικά πρόστιμα), που προβλέπονται στο άρθρο 29 παρ. 1 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) σε βάρος αυτών που επιφέρουν αυθαίρετες μεταβολές σε αιγιαλό, παραλία, θάλασσα κ.λπ., επιβάλλονται με βάση την ως άνω διάταξη σε βάρος φυσικών ή νομικών … [Read more...]