Γνωμοδότηση ΝΣΚ 23-2013

 

nskΆσκηση ή μη των αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων από ανώνυμη εταιρεία – Νομική μορφή εταιρείας – Κατάργηση ή μη συναφούς συνδέσμου διαχείρισης απορριμάτων.

α) Συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 4071/2012 και επομένως, η ανώνυμη εταιρεία «Α…. Α.Ε.», στην οποία συμμετέχουν οι Δήμοι της περιοχής, μπορεί με την ίδια νομική μορφή να συνεχίσει να ασκεί τις αρμοδιότητες του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στα διοικητικά όρια ολόκληρης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ανώνυμη εταιρεία. (ομοφ.)

β) Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών και η άσκηση αρμοδιοτήτων Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων από την εν λόγω εταιρεία, δεν επιβάλλει την κατάργηση του Συνδέσμου Διαχείρισης απορριμάτων Νομού Ξάνθης, ο οποίος μπορεί να συνεχίσει τις δραστηριότητες συλλογής, μεταφοράς και υγειονομικής ταφής απορριμάτων του νομού, τις οποίες ασκούσε κατά το προηγούμενο διάστημα. (ομοφ.)

Γνωμ. ΝΣΚ 23-2013

Speak Your Mind