Γνωμοδότηση ΝΣΚ 290-2010

 

Ξενοδοχεία – Διερεύνηση του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1 περιπτ. γ, υποπ. i, ii του Ν 3299/2004, όπως ισχύει, που αφορούν ενισχυόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες του τομέα τουρισμού.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 290-2010

Speak Your Mind