Γνωμοδότηση ΝΣΚ 407-2006

 

Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (Α.Ο.Ο.Α.). Έκταση απαγορεύσεως του άρθρου 12 ΑΝ 1563/1950, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 407-2006

Speak Your Mind