Ετήσια έκθεση 2001

 

stp1Η συνταγματική κατοχύρωση της Αρχής και η θέσπιση από το νομοθέτη, κατά την αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001, διατάξεων  εναντίον της κακοδιοίκησης και υπέρ των δικαιωμάτων των πολιτών αποτέλεσαν τις σημαντικότερες τομές στο θεσμικό πλαίσιο της Αρχής για το 2001. Σε επίπεδο αναφορών το 2001 ο Συνήγορος δέχθηκε 11.282 αναφορές πολιτών με τις περισσότερες να αφορούν τις σχέσεις κράτους – πολίτη και να καλύπτουν ποσοστιαία το 34,18% του συνόλου για το έτος.

1. Περιεχόμενα και Εισαγωγή Ετήσιας Έκθεσης (2001)

2. Συνοπτική παρουσίαση (2001)

3. Νομικό πλαίσιο και λειτουργία της Αρχής (2001)

4. Αποτίμηση δραστηριότητας έτους (2001)

5a. Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (2001)

5b. Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας (2001)

5c. Κύκλος Ποιότητας Ζωής (2001)

5d. Κύκλος Σχέσεων Κράτους – Πολίτη (2001)

6. Νομοθετικές, λειτουργικές και οργανωτικές προτάσεις (2001)

7. Αξιοποίηση θεσμικών δυνατοτήτων (2001)

8. Παράλληλες δραστηριότητες (2001)

9. Διεθνείς δραστηριότητες (2001)

http://www.synigoros.gr/resources/docs/572_i1.pdf

Παράρτημα ΙΙ. Η Ομιλία του Πρωθυπουργού (2001)

Παράρτημα ΙΙΙ. Βιογραφικά σημειώματα του Συνηγότου του Πολίτη και των Βοηθών (2001)

Παράρτημα IV. Κατάσταση προσωπικού (2001)

Speak Your Mind