Ετήσια έκθεση 2007

 

stp1Βαδίζοντας στην 2η δεκαετία της λειτουργίας του ο Συνήγορος του Πολίτη καλείται να διατηρήσει τα κεκτημένα της πρώτης δεκαετίας, υποστηρίζοντας δηλαδή τα δίκαια αιτήματα των πολιτών που προσφεύγουν σ’ αυτόν, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας με τη διοίκηση. Το 2007, το ποσοστό των εκτός αρμοδιοτήτων αναφορών έπεσε στο 27,5%, το μικρότερο των τελευταίων 8 ετών. Παράλληλα η Αρχή δέχτηκε 10.611 αναφορές παρουσιάζοντας μια αύξηση 15,62%, συγκριτικά με το αμέσως προηγούμενο έτος.

Ετήσια Έκθεση 2007

2. Περίληψη 2007

3. Περιεχόμενα (2007)

4. Νομικό πλαίσιο και λειτουργία της Αρχής (2007)

5. Αποτίμηση δραστηριότητας (2007)

6. Κύκλος δικαιωμάτων του ανθρώπου (2007)

7. Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας (2007)

8. Κύκλος Ποιότητας Ζωής (2007)

9. Κύκλος Σχέσεων Κράτος – Πολίτη (2007)

10. Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού (2007)

11. Ο ΣτΠ φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης

12. Νομοθετικές, λειτουργικές και οργανωτικές προτάσεις (2007)

13. Αξιοποίηαη των θεσμικών δυνατοτήτων (2007)

14. Διεθνείς δραστηριότητες (2007)

Παράρτημα 1. Νομοθετικά κείμενα (2007)

Παράρτημα 2. Βιογραφικά σημειώματα (2007)

Παράρτημα 3. Κατάσταση προσωπικού (2007)

Speak Your Mind