Γνωμοδότηση ΝΣΚ 103-2013

nsk

Πληθυσμιακό κριτήριο ίδρυσης φαρμακείων. Ο πληθυσμός της τελευταίας απογραφής που λαμβάνεται υπ’ όψιν κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του Ν.3918/2011, άρθρο 36 παρ.3, όπως ισχύει μετά το Ν.3984/2011, άρθρο 70 παρ.1, είναι ο μόνιμος πληθυσμός των απογραφικών στοιχείων της τελευταίας απογραφής. (πλειοψ.) Γνωμ. ΝΣΚ 103-2013 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 97-2013

nsk

Αποχαρακτηρισμός ρεμάτων. Σε περίπτωση χειμάρρων-ρεμάτων, που έχουν οριοθετηθεί κατά την προβλεπομένη τυπική διαδικασία, αρμόδιο όργανο για τον αποχαρακτηρισμό τους είναι το όργανο, το οποίο επικύρωσε την οριοθέτησή τους (με την επιφύλαξη της σχετικής αρμοδιότητας του Προέδρου της Δημοκρατίας, εφ’ όσον πρόκειται για ειδικές περιπτώσεις, π.χ. εκτάσεις ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους κ.λπ.), θα ακολουθηθεί δε η αυτή διαδικασία, άλλως, εάν, δηλαδή, δεν έχουν οριοθετηθεί με τυπική διαδικασία, αρμόδιο … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 86-2013

nsk

Περί εφαρμογής ή μη των άρθρων 35 και 72 του ν.998/1979, επί εκποιήσεως ιδιωτικού δάσους δια δημοσίου πλειοδοτικού διαγωνισμού. Η εκποίηση με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό ιδιωτικού δάσους ή ιδιωτικής δασικής εκτάσεως, που ανήκει στην περιουσία εταιρείας, η οποία έχει τεθεί υπό την ειδική εκκαθάριση των άρθρων 9 του ν. 1386/1983, 46 και 46α του ν. 1892/1990, έχει το χαρακτήρα δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού, επί του οποίου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 35 και 72 του ν. … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 77-2013

nsk

Δυνατότητα ή μη σύναψης εμπορικής μίσθωσης εκμετάλλευσης ξενοδοχειακής επιχείρησης και συγκεκριμένα του ξενοδοχείου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ» στη Θεσσαλονίκη, με εκμισθωτή το Ν.Π.Δ.Δ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και χρόνο διάρκειας της μίσθωσης που να υπερβαίνει τα δώδεκα (12) έτη. Είναι δυνατόν, κατά την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 5 παρ.2 του Π.Δ. 34/1995, να συναφθεί εμπορική μίσθωση εκμετάλλευσης ξενοδοχειακής επιχείρησης και συγκεκριμένα του ξενοδοχείου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ» στη Θεσσαλονίκη, με εκμισθωτή το … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 50-2013

nsk

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013 – Άξονας 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» - Δυνατότητα ή μη αντικατάστασης συγκεκριμένου δημόσιου έργου, που περιλαμβάνεται στo τοπικό πρόγραμμα της «Ομάδας Τοπικής Δράσης Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ» και επελέγη μετά από δημόσιο διαγωνισμό, με άλλο έργο. Η αντικατάσταση του επιλεγέντος ονοματισμένου και ώριμου δημόσιου έργου του ΕΠΑΛ- Άξονα 4.1.2.3. «Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών» που αφορά στην «Ανάπλαση της Α΄ εισόδου του παραδοσιακού οικισμού … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 34-2013

nsk

Απαλλοτριώσεις – Ειδική διαδικασία Μεταλλευτικού Κώδικα – Τρόπος καταγραφής των δένδρων στους κτηματολογικούς πίνακες – Αρμοδιότητα Επιθεωρητή Μεταλλείων για τον έλεγχο και τη διόρθωσή τους. Κατά το στάδιο πριν την κήρυξη των απαλλοτριώσεων κατά την ειδική διαδικασία του Μεταλλευτικού Κώδικα, στο πλαίσιο της κατ’ άρθρον 133 παρ. 3 Μ.Κ. ασκουμένης αρμοδιότητας του Επιθεωρητή Μεταλλείων για τον έλεγχο και τη διόρθωση του κτηματολογικού πίνακα, δεν εμπίπτει ο τρόπος καταγραφής των δένδρων (ανά … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 24-2013

nsk

Δυνατότητα και έκταση αναδρομικής αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών ακινήτων. α) Η Διοίκηση δύναται να εκδώσει νέες πράξεις αναπροσαρμογής των τιμών ακινήτων και να προσδώσει σε αυτές αναδρομική ισχύ μόνον καθόσον αφορά τις ακυρωθείσες, για τυπικούς λόγους, με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας πράξεις της, απαλλαγμένες από τις πλημμέλειες των ακυρωθεισών, εκφέροντας προς τούτο νέα αιτιολογημένη κρίση, η δε ισχύς των νέων πράξεων μπορεί να αναδράμει στον χρόνο ενάρξεως ισχύος κάθε … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 23-2013

nsk

Άσκηση ή μη των αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων από ανώνυμη εταιρεία – Νομική μορφή εταιρείας – Κατάργηση ή μη συναφούς συνδέσμου διαχείρισης απορριμάτων. α) Συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 4071/2012 και επομένως, η ανώνυμη εταιρεία «Α…. Α.Ε.», στην οποία συμμετέχουν οι Δήμοι της περιοχής, μπορεί με την ίδια νομική μορφή να συνεχίσει να ασκεί τις αρμοδιότητες του Περιφερειακού Φορέα … [Read more...]

Επί ποδός οι κάτοικοι Αχαΐας

χυτα

ΠΑΤΡΑ. Δύο ανοικτά μέτωπα υπάρχουν στην Αχαΐα για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, με τις τοπικές κοινωνίες να αντιδρούν έντονα στην κατασκευή ΧΥΤΑ στην δυτική Αιγιάλεια και στη χωροθέτηση σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων, στην περιοχή Παυλόκαστρο της Πάτρας. Αντίθετα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων στην περιοχή Φλόκα της δυτικής Αχαΐας, καθώς έχει εξασφαλισθεί η συναίνεση της τοπικής κοινωνίας. Κάτοικοι της … [Read more...]

Τελικό «ναι» στην ανάπτυξη ΑΠΕ

Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ένα ζήτημα που διχάζει τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και όσους ασχολούνται με την προστασία του περιβάλλοντος. Από τη μία πλευρά, την υποστηρίζουν ως την πιο καθαρή και αειφορική μορφή παραγωγής ενέργειας. Από την άλλη πλευρά, εκφράζεται προβληματισμός για την υπερσυγκέντρωση ΑΠΕ σε κάποιες περιοχές, αλλά και τις πραγματικές επιπτώσεις που έχει η κατασκευή τους στο περιβάλλον. Προ ημερών το Συμβούλιο της Επικρατείας τοποθετήθηκε για τη νομοθεσία … [Read more...]

Το μοντέλο του ενός αναδόχου ανά λιμάνι επιλέγει το ΤΑΙΠΕΔ

limani

Προς διαγωνισμό για «master concession» στον ΟΛΠ καταλήγει, σύμφωνα με πολύ καλά πληροφορημένες πηγές, η διαδικασία αναζήτησης μοντέλου αξιοποίησής του, η οποία ξεκίνησε περισσότερο από ενάμιση χρόνο πριν. Με βάση το μοντέλο που εισηγείται το ΤΑΙΠΕΔ στην κυβέρνηση, προάγεται η πώληση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της εισηγμένης ΟΛΠ Α.Ε. όπως και του ΟΛΘ (στη Θεσσαλονίκη), καθώς και άλλων 10 οργανισμών που λειτουργούν με τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας έναντι των επιμέρους παραχωρούμενων … [Read more...]

Η «Σοφία», το τρίτο ιδιωτικό νησί που πουλήθηκε

sofia

Λίγες ημέρες μετά τη διαφαινόμενη οριστικοποίηση της συμφωνίας για την πώληση του Σκορπιού από την Αθηνά Ωνάση, ένα ακόμα ιδιωτικό νησί στο Ιόνιο αλλάζει χέρια. Ο λόγος για τη νήσο Σοφία (ή Σοφιά), που βρίσκεται και αυτή στο σύμπλεγμα των Εχινάδων, όντας το πέμπτο μεγαλύτερο σε έκταση, με 170 στρέμματα. Το νησί πουλήθηκε μέσω πλειστηριασμού που πραγματοποιήθηκε εντός της εβδομάδας στη Νότια Αφρική, καθώς εκεί διαμένουν οι Ελληνες ιδιοκτήτες του. Ο λόγος για την οικογένεια Κωνσταντίνου, τα μέλη … [Read more...]

Using The New Sim City, 6 Urban Planners Battle For Bragging Rights

simcity

MITroit’s volunteer firefighters were bravely extinguishing the string of household fires that had broken out in neighboring Champignon. Champignon, a blue-collar enclave whose economy was built upon the oil and ore beneath its citizens’ feet, was rife with jobs and industry, but lagged in city services. The selflessness of MITroit’s volunteer firefighters was even more pronounced considering Champignon had recently built a sewage runoff directed at MITroit. While MITroit’s unpaid firefighters … [Read more...]

Fore!, Say Builders Active in Golf Communities

golfhouse

There were 15,619 golf courses in the United States as of January 2013, after 154.5 courses (in 18-hole equivalents) went off line last year, according to the National Golf Foundation (NGF). In fact, the golf industry continues to retrench after a prolonged pre-recession period of aggressive development. In recent weeks, reports have surfaced about developers acquiring golf courses with conversion plans that include new-home construction. In New Jersey, Burris Construction stepped forward last … [Read more...]