Ν. 4179-2013 (Απλούστευση διαδικασιών στον τουρισμό)

fek

ΦΕΚ 175Α/2013 "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις". ΦΕΚ (A) 175-2013   … [Read more...]

Ν. 4178-2013 (Αυθαίρετα, περιβαλλοντικό ισοζύγιο)

fek

ΦΕΚ 174Α/2013, Ν. 4178/2013 "Αντιμετώπιση Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις" ΦΕΚ (A) 174-2013 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 261-2013

nsk

Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια – Καταβολή διαφοράς επιχορήγησης κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 20 παρ.21 του ν. 4146/2013. Μετά την αντικατάσταση της διάταξης της περίπτωσης β, της παραγράφου 1 του άρθρου 241 του ν. 4072/2012 (Α΄86), με την διάταξη της παραγράφου 21 του άρθρου 20 του ν. 4146/2013 (Α΄90), σε περίπτωση που η αρμόδια Υπηρεσία προχωρήσει σε ικανοποίηση αιτημάτων επενδυτών και καταβολής διαφοράς επιχορήγησης, δεν απαιτείται δήλωση παραίτησης αυτών … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 250-2013

nsk

Καταβολή ρυμοτομικής αποζημίωσης στους φερόμενους ως ιδιοκτήτες, για ακίνητο που χαρακτηρίσθηκε ως χώρος πρασίνου, με το ν. 3207/2003 – Υπόχρεος φορέας καταβολής. Η δια τυπικού νόμου έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου στον υπερτοπικό πόλο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας (Ο.Α.Κ.Α.) του Δήμου Αμαρουσίου, για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης Ολυμπιακής προετοιμασίας, με δέσμευση ακινήτου, ως χώρου πρασίνου, δεν συνιστά, κατά τις διατάξεις του άρθρου 294 του Κ.Β.Π.Ν., περίπτωση επίσπευσης … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 205-2013

nsk

Επιτρεπόμενες χρήσεις σε περιοχές, που σύμφωνα με το Γ.Π.Σ. έχει ορισθεί η χρήση της αμιγούς κατοικίας. Επιτρεπόμενες χρήσεις σε περιοχές, που σύμφωνα με το Γ.Π.Σ. έχει ορισθεί η χρήση της αμιγούς κατοικίας. Δεν είναι επιτρεπτή η χρήση οικήματος στο οποίο ασκείται η δραστηριότητα εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων, που προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 2734/1999, στις περιοχές που σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις, έχει ορισθεί η χρήση της αμιγούς κατοικίας. (ομοφ.) Γνωμ. ΝΣΚ 205-2013 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 197-2013

nsk

Ανταλλάξιμα ακίνητα - Εφαρμογή αναλογική ή μη της νομοθεσίας για το δικαίωμα επιφάνειας στα δημόσια κτήματα. Στα ανταλλάξιμα ακίνητα δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις των άρθρων 18 έως 26 του ν. 3986/2011, με τις οποίες συστήνεται το εμπράγματο δικαίωμα της επιφάνειας στα δημόσια κτήματα, γιατί με τις διατάξεις αυτές επιδιώκεται η εξυπηρέτηση αλλοτρίων σκοπών σε σχέση με τους επιδιωκόμενους από τη νομοθεσία περί ανταλλαξίμων ακινήτων, η οποία είναι ειδική για τα ακίνητα αυτά. … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 193-2013

nsk

Μίσθωση δημοσίου κτήματος – Μίσθωση παρά μη κυρίου – Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής – Εκτέλεση. Η Κτηματική Υπηρεσία Χαλκιδικής δύναται νομίμως να προβεί σε εκτέλεση του υπ’ ααριθμ. 758/20-3-2007 πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής – κατ’ άρθρο 919 παρ.2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας – δεδομένου ότι η προεκτεθείσα μισθώτρια εταιρεία καταλαμβάνεται από τα υποκειμενικά όρια εκτελεστότητας του ανωτέρω πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, απορρέοντα από την ανωτέρω δικονομική διάταξη. Γνωμ. ΝΣΚ … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 187-2013

nsk

Δημόσια κτήματα – Εκποίηση – Ακυρότητα παραχωρητηρίου. Η πραγματοποιηθείσα με το υπ’ αριθ. 29565/27-10-1930 πωλητήριο της Διοίκησης Δημοσίων Κτημάτων αγοραπωλησία έχει διαλυθεί αυτοδικαίως, δυνάμει της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 75 του π.δ/τος της 11/12-11-1929 «Περί Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων», λόγω μη καταβολής ουδεμίας εκ των δόσεων του υπολοίπου τιμήματος. (ομοφ.) Γνωμ. ΝΣΚ 187-2013 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 178-2013

nsk

Επιστρεπτέα αποζημίωση σε περίπτωση ανάκλησης συντελεσμένης απαλλοτρίωσης – Χρόνος υπολογισμού αυτής και νομικό καθεστώς με βάση το οποίο γίνεται ο υπολογισμός. Ο υπολογισμός της επιστρεπτέας αποζημίωσης, σε περίπτωση ανάκλησης της απαλλοτρίωσης προς συμμόρφωση σε ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι το ισχύον κατά το χρόνο της ακυρωθείσας ρητής ή σιωπηρής απόρριψης από τη Διοίκηση του αιτήματος του ενδιαφερομένου για ακύρωση της συντελεσμένης απαλλοτρίωσης και όχι του χρόνου … [Read more...]