Έτοιμο το σχέδιο νόμου για τους ΟΣΕΚΑ

 

Τη μορφή σχεδίου νόμου παίρνει η οδηγία για τους ΟΣΕΚΑ (οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες) με στόχο την προώθηση του διασυνοριακού εμπορίου και την εξασφάλιση αποτελεσματικότερης προστασίας των επενδυτών.

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα οδηγία απευθύνεται σε ορισμένους ΟΣΕΚΑ. Θεσπίζει ένα γενικό καθεστώς αυστηρών υποχρεώσεων σχετικών με τις επενδύσεις, τις απατήσεις όσον αφορά τα ιδία κεφάλαια, τις υποχρεώσεις ενημέρωσης και τα καθήκοντα διατήρησης των στοιχείων του ενεργητικού και παρακολούθησης των κεφαλαίων.

Με το νέο σχέδιο νόμου ολοκληρώνεται η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78, 2010/73, 2011/96 της ΕΕ, 2009/133 και 2004/113 της ΕΚ

http://www.ered.gr/gr/newInside.php?art=25824

Speak Your Mind