Αριθ. πρωτ.: οικ. ΕΥΠΕ/ 203188/20.11.2012 Διευκρινίσεις σχετικά με την ανανέωση (παράταση ισχύος) Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

 

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2012
Α.Π.Οικ. ΕΥΠΕ/ 203188

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ.: 11473
Πληροφορίες : κ. Δούμα
Τηλέφωνο : 2106417956
FAX: 2106451914

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Θέμα : Διευκρινίσεις σχετικά με την ανανέωση (παράταση ισχύος) Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Σχετ.: Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαίρετων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας    Υπουργείου Περιβάλλοντος».

Σε συνέχεια ερωτημάτων για την ανανέωση (παράταση ισχύος) Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), που υποβλήθηκαν μετά την λήξη ισχύος των σχετικών ΑΕΠΟ, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1. Έργα και δραστηριότητες για τις οποίες έχει εκδοθεί ΑΕΠΟ πριν την ισχύ του Ν. 4014/2011, (είτε είναι μερικώς ή ολικώς κατασκευασμένα είτε όχι), αλλά δεν υποβλήθηκε στις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές εμπρόθεσμο αίτημα για την ανανέωσή τους, θεωρούνται υφιστάμενα έργα στερούμενα περιβαλλοντικών όρων και ως εκ τούτου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4014/2011.

2. Ειδικότερα και εφόσον η ισχύς της ΑΕΠΟ έχει λήξει (από την ημερομηνία λήξης της ΑΕΠΟ μέχρι την ημερομηνία υποβολής αιτήματος για ανανέωσής της), χρονικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά τα δύο (2) έτη, το οποίο σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ θεωρείται εύλογο, για την ανανέωση (παράταση ισχύος) της τηρείται η διαδικασία του άρθρου 5 του Ν.4014/2011. Εφόσον πρόκειται για τροποποίηση και παράταση ισχύος της, θα τηρείται η διαδικασία των άρθρων 5 και 6 του Ν.4014/2011.

3. Εάν το χρονικό διάστημα είναι μεγαλύτερο των δύο ετών, τότε απαιτείται να υποβληθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, προκειμένου να τηρηθεί εκ νέου η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, δεδομένου ότι σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ (3428/04, 279/09), στην περίπτωση αυτή η έγκριση των νέων περιβαλλοντικών όρων πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί αρχική έγκριση αυτών, με όλες τις κατά νόμο συνέπειες.

4. Σε κάθε μία από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις προκειμένου να εκδοθεί ΑΕΠΟ απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, Κεντρικού ή Περιφερειακού επιπέδου, ανάλογα με το είδος των έργων.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15083

Speak Your Mind