Γνωμοδότηση ΝΣΚ 110-2000

 

nskΕπί διενεργουμένου ελέγχου λειτουργίας Πολεοδομικής Υπηρεσίας Δήμου από την Δ/νση Επιθεώρησης του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. δεν δύναται να χρησιμοποιούνται κατόπιν σχετικής εντολής της εν λόγω Δ/νσης όργανα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προς υλοποίηση του ελέγχου αυτού. Η αρμοδιότητα των αυθαιρέτων κτισμάτων ή κατασκευών της Πολεοδομικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Υπηρεσίας δύναται να ασκηθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.3 Π.Δ.267/98 μόνο στην περίπτωση παραλείψεως κινήσεως της σχετικής διαδικασίας από την Πολεοδομική Υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας.

Γνωμ. ΝΣΚ 110-2000

Speak Your Mind