Γνωμοδότηση ΝΣΚ 111-2000

 

nskΠαρέχεται η δυνατότητα παραχώρησης της διαχείρισης της λίμνης Βιστωνίδας στην Ι.Μ. Βατοπαιδίου με νομοθετική ρύθμιση, και όχι με απλή απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Με την ίδια νομοθετική ρύθμιση δύνανται να προβλέπονται ρητά ο τρόπος, η χρονική στιγμή, οι όροι και οι εν γένει λεπτομέρειες της διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της εν λόγω λίμνης όπως και η εποπτεία του Υπουργού Γεωργίας επ αυτής καθώς και ο καθορισμός και ο τρόπος απόδοσης του μισθώματος στο Ελλ.Δημόσιο, ή, όπως, άλλωστε συμβαίνει συνήθως, η ρύθμιση αυτή δύναται να παρέχει εξουσιοδότηση, όπως τα παρά πάνω αντιμετωπιστούν με έκδοση σχετικής Υ.Α. ή την υπογραφή νέας, σύγχρονης σύμβασης. Η συνδέουσα την Ι.Μ. Βατοπαιδίου και το Ελλ.Δημόσιο (Υπ. Γεωργίας) αναφερόμενη στο ιστορικό σύμβαση δεν έχει ποτέ ρητά καταργηθεί. Ο όρος αυτής που ισχύει αναντίρρητα είναι το δικαίωμα της Ι.Μ. και της Αθωνιάδας Σχολής επί των καθαρών προσόδων της λιμνοθάλασσας Βιστωνίδας ή “Μπουρού”. Το παρά πάνω συμβατικά αναγνωρισμένο δικαίωμα της Ι.Μ. επί των προσόδων της πιο πάνω λιμνοθάλασσας, το οποίο επί πλέον έχει αναγνωριστεί και με σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων ως συμβατική υποχρέωση του Ελλ.Δημοσίου, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως χορήγηση ή απόδοση υπέρ τρίτου προκειμένου να εφαρμοστεί επ αυτής η διάταξη του άρθρου 3 του Ν.2469/97. Ενόψει της φύσεως της συνδέουσας το Ελλ.Δημόσιο (Υπ. Γεωργίας) και της Ι.Μ. Βατοπαιδίου σύμβασης τα κεκτημένα δικαιώματα, όπως λειτουργούν σήμερα δεν μπορούν να τροποποιηθούν μονομερώς.

Γνωμ. ΝΣΚ 111-2000

Speak Your Mind