Γνωμοδότηση ΝΣΚ 142-2001

 

nskΛατομεία. Ενδικοφανής προσφυγή συνεταιρισμού. Εξέταση. Δικαίωμα ακροάσεως. Χορήγηση συναίνεσης διενέργειας ερευνητικών εργασιών. Η εμπροθέσμως ασκηθείσα ενώπιον του Υπουργού προσφυγή κατά της απορριπτικής πράξης του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας επί αιτήσεων χορήγησης συναίνεσης διενέργειας ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση υπάρξεως μαρμάρων σε δημόσιο λατομικό χώρο, αποτελεί την προβλεπόμενη από το άρθρο 22 παρ.1 Ν 669/77 ενδικοφανή προσφυγή και συνεπώς ο Υπουργός όφειλε να την εξετάσει, η δε απόφασή του επ αυτής παράγει έννομες συνέπειες. Κατά το στάδιο της εξετάσεως της εν λόγω ενδικοφανούς προσφυγής δεν θεμελιώνεται δικαίωμα τρίτου προσώπου προηγουμένης ακροάσεώς του, για να εκφράσει τις απόψεις επ αυτής. Η δε, εκκρεμούσης της εν λόγω προσφυγής, χορηγηθείσα συναίνεση διενέργειας ερευνητικών εργασιών στον τρίτο, δεν δημιουργεί υπέρ αυτού δικαίωμα προηγουμένης ακροάσεώς του για να εκφράσει τις απόψεις του επί της προσφυγής του πρώτου αιτήσαντος τη χορήγηση συναίνεσης, ο οποίος κατ άρθρο 17 παρ.1 ΠΔ 285/79, έχει δικαίωμα προτεραιότητος έναντι αυτού. Η καθυστέρηση συμπλήρωσης των φακέλλων των αιτήσεων, με την απαιτούμενη κατ άρθρα 5 παρ.1 Ν 669/77 και 21 παρ.6 Ν 2115/93 εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών όρων, προς έκδοση των σχετικών πράξεων χορήγησης συναίνεσης, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αιτήσαντος τη χορήγηση συναίνεσης.

Γνωμ. ΝΣΚ 142-2001

Speak Your Mind