Γνωμοδότηση ΝΣΚ 157-2000

 

nskΟ κανών του άρθρου 6 παρ.1,2 Ν.2690/1999 α) δεν τηρείται 1) επί εκδόσεως ΠΚΑ (άρθρο 115 ΠΔ 11/12.11.1929) και 2) καθορισμού αιγιαλού-παραλίας και παλαιού αιγιαλού (άρθρο 2-3, 9 ΑΝ 2344/1940), β) τηρείται 1) επί εκδόσεως ΠΔΑ (άρθρο 2 ΑΝ 263/1968) και 2) επί εκδόσεως πρωτοκόλλου κατεδαφίσεως του άρθρου 24 παρ.3 ΑΝ 2344/1940 (κατά πλειοψηφίαν). Οίκοθεν νοείται ότι, και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ισχύει ο κανών (κατ αρχήν) είναι δυνατή η εξαίρεσις απ αυτού κατά συνδρομήν των όρων του νόμου (παρ.3 εδ.α άρθρο 6). Εύλογος χρόνος της διοικητικής δράσεως, κατ άρθρο 6 παρ.2 εν τέλει του νόμου, δεν ορίζεται εις τον νόμον. Η διοικητική δράσις θα πρέπει να λαμβάνη χώραν, αμελλητί αφ ης εξ αντικειμένου εκτιμηθούν τα υπό του ενδιαφερομένου προσκομιζόμενα στοιχεία, χωρίς να είναι δυνατός ούτε νοητός ο προσδιορισμός, γενικώς, συγκεκριμένου χρόνου. Ο τελευταίος κριθήσεται κατά περίπτωσι.

Γνωμ. ΝΣΚ 157-2000

Speak Your Mind