Γνωμοδότηση ΝΣΚ 171-2001

 

nskΔάση. Κατεδάφιση αυθαιρέτων. Αναδρομική ή μη επιβολή διοικητικής κύρωσης. Είναι νόμιμη η επιβολή της ειδικής αποζημίωσης του άρθρου 45 του Ν 2145/93 μόνο για χρονικό διάστημα μετά την ισχύ του επί κηρυχθεισών προ της ισχύος του κατεδαφίσεων με βάση το Ν 1892/90, ο οποίος δεν προέβλεπε την κύρωση αυτή. Η Διοίκηση δεν υποχρεούται να διαγράψει τα καταλογισθέντα, με σχετικά πρωτόκολλα, ποσά, εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί με δικαστικές αποφάσεις.

Γνωμ. ΝΣΚ 171-2001

Speak Your Mind